“Volkswagen ID6” kroz elektrikli awtoulag satylýan awtoulaglar

Önümler

“Volkswagen ID6” kroz elektrikli awtoulag satylýan awtoulaglar

FAW-Volkswagen ID.6 CROZZ, MEB arassa elektrik platformasyndan we täze E3 elektron we elektrik energiýasyndan peýdalanyp, ID.ROOMZZ konsepsiýa awtoulagynyň dizaýnyna we ösüşine esaslanyp, uly göwrümli ýokary derejeli akylly arassa elektrik ulagy hökmünde ýerleşýär. arhitektura, ID.6 CORZZ gysga asma uzyn ok dizaýnyna eýe, awtoulagda boşlugy ulanmagy ulaldyň, batareýanyň kuwwatyny 217% ýokarlandyryň, pes agyrlyk merkezine we altyn agramy 50:50 deňdir.ICAS-yň kuwwatly hasaplaýyş güýjüne esaslanyp, Gigabit Ethernet maglumatlary geçiriş tizligi, akylly domen dolandyryşy we programma üpjünçiligi we enjamlary bölmek, awtomatiki hereketlendiriş kömek mümkinçilikleri, adam bilen kompýuteriň özara baglanyşyk mümkinçilikleri we güýmenje ulgamynyň funksiýalary doly kämilleşdirildi we yzygiderli giňeldi.Gysgaça aýdylanda, ID.6 CROZZ diňe arassa elektrik ulagy däl.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt satuw nokatlary

● Tehnologiýa bilen dolandyrylýar

MEB platformasynda görlüp-eşidilmedik arassa elektrik geni bar.Designokarky derejeli dizaýn tapgyryndan onuň 100% arassa elektrikdigi kesgitlenildi.“Volkswagen” -iň ähli ösen önümçilik tehnologiýalaryny birleşdirýär we aralygy, batareýanyň ýerleşişini, sürüjilik tejribesini we batareýanyň howpsuzlygyny ýokarlandyryp biler.Bir tarapdan, ulanyjylara köp täsinlikler getirýär. Çeýe batareýanyň ýerleşişi: MEB platformasy çeýe batareýa paketiniň ýerleşişi arkaly 7-12 modul bolup biler we gezelenç etmek üçin dürli işgärleriň isleglerine görä dürli batareýa paketleriniň sany saýlanyp bilner. diapazony we batareýanyň kuwwaty 217% ýokarlandyrylyp bilner.

● Akylly kokpit

AR-HUD giňeldilen hakykat baş ekrany funksiýasy, doly sensorly rulda 30 sany sensor meýdançasy üpjün edilýär we ulanyjylar her sebitde 40 ulag funksiýasyny ýerine ýetirip bilerler.ID.6 CROZZ ses arkaly kondisioner, multimediýa, yşyklandyryş we beýleki funksiýalary dolandyryp bilýän MOSC 4.0 akylly awtoulag maşyn ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr.Mundan başga-da, ugrukdyryjy, tigirli tigirli gepleşik, doly sahnanyň kesilmegi, awtonom gibrid ses ulgamy, derrew gürlemek we akylly diňlemek ýaly funksiýalary goldaýar.

● Içerki dizaýn

ID.6 CROZZ, ulanyjynyň üçünji giňişligi hökmünde garaşsyz ýaşaýyş otagy hökmünde ulanylyp bilner we enjam konfigurasiýasy hem ýeterlik derejede kaşaň.Awtoulag 12 Harman Kardon gürleýjisi bilen gurşalan we öň hatardaky esasy we kömekçi oturgyçlar 12 oturgyç sazlamasyny we pnewmatik massaagey goldaýar (8 taraplaýyn düzediş esasynda, elektrik 4 taraplaýyn massa lomber diregi, oturgyç bilen üpjün edilendir ýadawlygy netijeli peseldip bilýän ýassyk we arka merkezi tegelek massa) hilinden doly ykjam ýaşaýyş otagyna.

● Howpsuzlyk ukyby

D.6 CROZZ batareýasy we ýokary woltly ulgam Volkswagen-iň içerki L4 elektrik howpsuzlygy talaplaryna, suw geçirmeýän IPV X9k talaplaryna laýyk gelýär we batareýa paketleri üçin 197 howpsuzlyk synagyny geçirdi, olaryň diňe 18-si milli standartda bolup, 179-nyň milli standartyndan has ýokarydyr. , batareýanyň howpsuzlygyny doly goraýar.ID.6 CROZZ 98% ultra güýçli güýçli gyzgyn polat plastinkany, ýüzlerçe işjeň we passiw howpsuzlyk dizaýnlaryny kabul edýär we tutuş seriýa 2021 C-NCAP 5- doly laýyk gelmegini üpjün etmek üçin 6 howa ýassygy bilen enjamlaşdyrylandyr. ýyldyz we Hytaý ätiýaçlandyryş gözleg instituty C-IASI Gowy standartlar.

Täze
Maşyna münüň
Ikinji el awtoulaglary
Akylly awtoulag
Sport awtoulaglary
Superkar
Satylýan awtoulaglar
Ulanylan awtoulaglar
Ulag
Volkswagen

Volkswagen ID6 Crozz parametri

Haryt belgisi

FAW-Volkswagen ID.6 CROZZ 2022 adaty batareýanyň ömri PURE wersiýasy

FAW-Volkswagen ID.6 CROZZ 2022 batareýanyň ömri PURE + wersiýasy

FAW-Volkswagen ID.6 CROZZ 2022 batareýanyň ömri PRO wersiýasy

FAW-Volkswagen ID.6 CROZZ 2022 ýokary öndürijilikli PRIME wersiýasy

Ulagyň esasy parametrleri

Kuwwat görnüşi:

arassa elektrik

arassa elektrik

arassa elektrik

arassa elektrik

Ulagyň iň ýokary güýji (kWt):

132

150

150

230

Ulagyň iň ýokary momenti (N m):

310

310

310

472

Resmi iň ýokary tizlik (km / sag):

160

160

160

160

Arassa elektrik gezelenç aralygy (km):

460

601

601

550

beden

Uzynlygy (mm):

4891

4891

4891

4891

Ini (mm):

1848

1848

1848

1848

Boýy (mm):

1679

1679

1679

1679

Tigir bazasy (mm):

2965

2965

2965

2965

Gapylaryň sany (a):

5

5

5

5

Oturgyçlaryň sany (bölekler):

7

7

7

6

Agramy (kg) çäklendiriň:

2161

2290

2290

2383

elektrik hereketlendirijisi

Motor görnüşi:

Hemişelik magnit / sinhron

Hemişelik magnit / sinhron

Hemişelik magnit / sinhron

öňdäki AC / asynkron yzky hemişelik magnit / sinhron

Jemi hereketlendiriji güýji (kWt):

132

150

150

230

Motoryň umumy momenti (N m):

310

310

310

472

Motorlaryň sany:

1

1

1

2

Motoryň ýerleşişi:

yzky

yzky

yzky

öň + yz

Öňki hereketlendirijiniň iň ýokary güýji (kWt):

 

 

 

80

Öňki hereketlendirijiniň iň ýokary momenti (N m):

 

 

 

162

Yzky hereketlendirijiniň iň ýokary güýji (kWt):

132

150

150

150

Yzky hereketlendirijiniň iň ýokary momenti (N m):

310

310

310

310

Batareýanyň görnüşi:

Üçünji litiý batareýasy

Üçünji litiý batareýasy

Üçünji litiý batareýasy

Üçünji litiý batareýasy

Batareýanyň kuwwaty (kWt):

62.6

84.8

84.8

84.8

100 kilometre energiýa sarp etmek (kWt / 100km):

 

14.4

14.4

 

dişli guty

Dişli enjamlaryň sany:

1

1

1

1

Diş gutusy görnüşi:

bir tizlikli elektrik ulagy

bir tizlikli elektrik ulagy

bir tizlikli elektrik ulagy

bir tizlikli elektrik ulagy

şassi rul

Sürüji tertibi:

yzky sürüjisi

yzky sürüjisi

yzky sürüjisi

Iki motorly dört tigirli

Geçiriş korpusy (dört tigirli) görnüşi:

-

-

-

Elektrik dört tigirli

Bedeniň gurluşy:

Unibody

Unibody

Unibody

Unibody

Kuwwatly rul:

elektrik kömekçisi

elektrik kömekçisi

elektrik kömekçisi

elektrik kömekçisi

Öňki asma görnüşi:

MakFerson garaşsyz asma

MakFerson garaşsyz asma

MakFerson garaşsyz asma

MakFerson garaşsyz asma

Yzky asma görnüşi:

Bäş baglanyşyk garaşsyz asma

Bäş baglanyşyk garaşsyz asma

Bäş baglanyşyk garaşsyz asma

Bäş baglanyşyk garaşsyz asma

Düzülip bilinýän togtadyş:

-

-

-

● ýumşak we gaty sazlamak

tigir tormozy

Öň tormoz görnüşi:

Howalandyrylan disk

Howalandyrylan disk

Howalandyrylan disk

Howalandyrylan disk

Yzky tormoz görnüşi:

Deprek

Deprek

Deprek

Deprek

Awtoulag duralgasynyň görnüşi:

elektron tormoz

elektron tormoz

elektron tormoz

elektron tormoz

Öňki teker aýratynlyklary:

235/50 R20

235/50 R20

235/50 R20

235/45 R21

Yzky tekeriň aýratynlyklary:

265/45 R20

265/45 R20

265/45 R20

265/40 R21

Hub materialy:

alýumin garyndysy

alýumin garyndysy

alýumin garyndysy

alýumin garyndysy

howpsuzlyk enjamlary

Esasy / ýolagçy oturgyjy üçin howa ýassygy:

Esasy ● / Wise ●

Esasy ● / Wise ●

Esasy ● / Wise ●

Esasy ● / Wise ●

Öň / yzky howa ýassygy:

öň ● / arka-

öň ● / arka-

öň ● / arka-

öň ● / arka-

Öň / yzky perde howasy:

Öň ● / Yzky ●

Öň ● / Yzky ●

Öň ● / Yzky ●

Öň ● / Yzky ●

Gorag kemerini dakmazlyk üçin maslahatlar:

ISO FIX çaga oturgyç interfeýsi:

Şinanyň basyşyna gözegçilik enjamy:

Ire Şinanyň basyşy duýduryşy

Ire Şinanyň basyşy duýduryşy

Ire Şinanyň basyşy duýduryşy

Ire Şinanyň basyşy duýduryşy

Awtomatiki gulplama tormozy (ABS we ş.m.):

tormoz güýji

(EBD / CBC we ş.m.):

tormoz kömekçisi

(EBA / BAS / BA we ş.m.):

çekiş gözegçiligi

(ASR / TCS / TRC we ş.m.):

ulagyň durnuklylygyna gözegçilik

(ESP / DSC / VSC we ş.m.):

Paralel kömek:

-

-

Aneoluň ugry barada duýduryş ulgamy:

Zolakly kömekçi:

Trafficol hereketiniň belgisini tanamak:

Işjeň tormoz / işjeň howpsuzlyk ulgamy:

Awtomatiki duralga:

Kömek bermek:

Awtoulagda merkezi gulplama:

uzakdaky açar:

Açarsyz başlangyç ulgamy:

Açarsyz giriş ulgamy:

Igueadawlyk sürmek boýunça maslahatlar:

Bedeniň işleýşi / konfigurasiýasy

Skylight görnüşi:

Op Açylmaýan panoramik gün şöhlesi

Op Açylmaýan panoramik gün şöhlesi

Op Açylmaýan panoramik gün şöhlesi

Op Açylmaýan panoramik gün şöhlesi

○ Açyk panoramik gün şöhlesi

○ Açyk panoramik gün şöhlesi

○ Açyk panoramik gün şöhlesi

Elektrik magistraly:

Induksiýa magistraly:

Dam örtügi:

Işjeň ýapyk howa kabul ediş paneli:

Uzakdan başlamak funksiýasy:

Awtoulagdaky aýratynlyklar / konfigurasiýa

Rul materialy:

● hakyky deri

● hakyky deri

● hakyky deri

● hakyky deri

Ruluň ýagdaýyny sazlamak:

● ýokary we aşak

● ýokary we aşak

● ýokary we aşak

● ýokary we aşak

● öň we soň

● öň we soň

● öň we soň

● öň we soň

Köp wezipeli rul:

Ruly gyzdyrmak:

Öň / yzky awtoulag duralgasy:

Öň ● / Yzky ●

Öň ● / Yzky ●

Öň ● / Yzky ●

Öň ● / Yzky ●

Sürüji kömek wideosy:

Image Tersine şekil

Image Tersine şekil

● 360 dereje panoramik şekil

● 360 dereje panoramik şekil

Ulagyň gapdalyndaky duýduryş ulgamyny tersleşdirmek:

-

-

Kruiz ulgamy:

● Doly tizlikli uýgunlaşma gezelenç

● Doly tizlikli uýgunlaşma gezelenç

● Doly tizlikli uýgunlaşma gezelenç

● Doly tizlikli uýgunlaşma gezelenç

Sürüji tertibi kommutasiýa:

● Standart / rahatlyk

● Standart / rahatlyk

● Standart / rahatlyk

● Standart / rahatlyk

● maşk

● maşk

● maşk

● maşk

● ykdysadyýet

● ykdysadyýet

● ykdysadyýet

● ykdysadyýet

Awtoulag duralgasy:

-

-

Awtoulagda garaşsyz güýç interfeýsi:

● 12V

● 12V

● 12V

● 12V

Kompýuteriň ekrany:

LCD doly gural paneli:

LCD guralyň ululygy:

● 5.3 dýuým

● 5.3 dýuým

● 5.3 dýuým

● 5.3 dýuým

HUD sanly displeýi ýokarlandyrýar:

-

-

Jübi telefony simsiz zarýad bermek funksiýasy:

● öň hatar

● öň hatar

● öň hatar

● öň hatar

oturgyç konfigurasiýasy

Oturgyç materialy:

● imitasiýa deri

● imitasiýa deri

● hakyky deri

● deri / mata garyndysy

Sürüjiniň oturgyjyny sazlamak ugry:

● Öň we yzky sazlama

● Öň we yzky sazlama

● Öň we yzky sazlama

● Öň we yzky sazlama

● Yzky düzediş

● Yzky düzediş

● Yzky düzediş

● Yzky düzediş

● beýikligi sazlamak

● beýikligi sazlamak

● beýikligi sazlamak

● beýikligi sazlamak

Um Lumbar goldawy

Um Lumbar goldawy

Um Lumbar goldawy

Um Lumbar goldawy

Passengerolagçy oturgyjynyň sazlanyş ugry:

● Öň we yzky sazlama

● Öň we yzky sazlama

● Öň we yzky sazlama

● Öň we yzky sazlama

● Yzky düzediş

● Yzky düzediş

● Yzky düzediş

● Yzky düzediş

● beýikligi sazlamak

● beýikligi sazlamak

● beýikligi sazlamak

● beýikligi sazlamak

Um Lumbar goldawy

Um Lumbar goldawy

Um Lumbar goldawy

Um Lumbar goldawy

Esasy / ýolagçy oturgyjynyň elektrik sazlamasy:

Esasy ● / Wise ●

Esasy ● / Wise ●

Esasy ● / Wise ●

Esasy ● / Wise ●

Öňdäki oturgyç funksiýalary:

-

Ating atingyladyş

Ating atingyladyş

Ating atingyladyş

● Massaage etmek

● Massaage etmek

Elektrikli oturgyç ýady:

-

-

● Sürüjiniň oturgyjy

● Sürüjiniň oturgyjy

● Oturgyç

● Oturgyç

Ikinji hatar oturgyçlary sazlamak ugry:

● Öň we yzky sazlama

● Öň we yzky sazlama

● Öň we yzky sazlama

● Öň we yzky sazlama

● Yzky düzediş

● Yzky düzediş

● Yzky düzediş

● Yzky düzediş

Ikinji hatar oturgyç funksiýalary:

-

-

Ating atingyladyş

Ating atingyladyş

Aýry-aýry oturgyçlaryň ikinji hatary:

-

-

Üçünji hatar oturgyçlar:

2 oturgyç

2 oturgyç

2 oturgyç

2 oturgyç

Yzky oturgyçlary nädip bukmaly:

Sc kiçeldilip bilner

Sc kiçeldilip bilner

Sc kiçeldilip bilner

Sc kiçeldilip bilner

Öňki / yzky merkezi goltuk:

Öň ● / Yzky ●

Öň ● / Yzky ●

Öň ● / Yzky ●

Öň ● / Yzky ●

Yzky käse eýesi:

multimediýa konfigurasiýasy

GPS nawigasiýa ulgamy:

Ulag barada maglumat hyzmaty:

Nawigasiýa traffigi barada maglumat görkezilýär:

Merkezi konsol LCD ekrany:

LC LCD ekrana degiň

LC LCD ekrana degiň

LC LCD ekrana degiň

LC LCD ekrana degiň

Merkezi konsol LCD ekranyň ululygy:

● 12 dýuým

● 12 dýuým

● 12 dýuým

● 12 dýuým

Bluetooth / Awtoulag telefony:

Jübi telefonynyň özara baglanyşygy / kartalaşdyrylmagy:

Apple “Apple CarPlay” -y goldaň

Apple “Apple CarPlay” -y goldaň

Apple “Apple CarPlay” -y goldaň

Apple “Apple CarPlay” -y goldaň

Ba Baidu CarLife goldawyny beriň

Ba Baidu CarLife goldawyny beriň

Ba Baidu CarLife goldawyny beriň

Ba Baidu CarLife goldawyny beriň

ses dolandyryşy:

Mult Multimedia ulgamyna gözegçilik edip biler

Mult Multimedia ulgamyna gözegçilik edip biler

Mult Multimedia ulgamyna gözegçilik edip biler

Mult Multimedia ulgamyna gözegçilik edip biler

● Dolandyrylýan nawigasiýa

● Dolandyrylýan nawigasiýa

● Dolandyrylýan nawigasiýa

● Dolandyrylýan nawigasiýa

Phone telefony dolandyryp bilýär

Phone telefony dolandyryp bilýär

Phone telefony dolandyryp bilýär

Phone telefony dolandyryp bilýär

● Dolandyrylýan kondisioner

● Dolandyrylýan kondisioner

● Dolandyrylýan kondisioner

● Dolandyrylýan kondisioner

Ulaglar interneti:

Daşarky ses interfeýsi:

● Type-C

● Type-C

● Type-C

● Type-C

USB / Type-C interfeýsi:

Front Öň hatarda 2 / yzky hatarda 2

Front Öň hatarda 2 / yzky hatarda 2

Front Öň hatarda 2 / yzky hatarda 2

Front Öň hatarda 2 / yzky hatarda 2

CD / DVD:

-

-

-

-

Gepleýjileriň sany (birlikler):

● 9 gürleýji

● 9 gürleýji

● 9 gürleýji

● 9 gürleýji

yşyklandyryş konfigurasiýasy

Pes şöhle şöhle çeşmesi:

● yşyk-diodly indikatorlar

● yşyk-diodly indikatorlar

● yşyk-diodly indikatorlar

● yşyk-diodly indikatorlar

Beýik şöhle çeşmesi:

● yşyk-diodly indikatorlar

● yşyk-diodly indikatorlar

● yşyk-diodly indikatorlar

● yşyk-diodly indikatorlar

Yşyklandyryş aýratynlyklary:

● Matrisa

● Matrisa

● Matrisa

● Matrisa

Gündiz işleýän yşyklar:

Uzak we ýakyn ýagtylyga uýgunlaşyň:

Faralar awtomatiki usulda ýakylýar we öçýär:

Faralary yzarlamak:

Faranyň beýikligi sazlanyp bilner:

Awtoulagda daşky yşyklandyryş:

-

-

● 30 reňk

● 30 reňk

Windows we aýnalar

Öň / yzky elektrik penjireleri:

Öň ● / Yzky ●

Öň ● / Yzky ●

Öň ● / Yzky ●

Öň ● / Yzky ●

Penjire bir düwmäni götermek funksiýasy:

● Doly awtoulag

● Doly awtoulag

● Doly awtoulag

● Doly awtoulag

Penjire garşy çümmük funksiýasy:

Daşky aýna funksiýasy:

● Elektrik sazlamasy

● Elektrik sazlamasy

● Elektrik sazlamasy

● Elektrik sazlamasy

Mir Aýnany ýylatmak

Mir Aýnany ýylatmak

● Elektrik bukulmagy

● Elektrik bukulmagy

 

 

Mir Aýnany ýylatmak

Mir Aýnany ýylatmak

 

 

Mir Aýna ýady

Mir Aýna ýady

 

 

Ters Tersine awtomatiki pese gaçmak

● Awtomatiki şöhle

 

 

The Maşyny gulplanyňyzda awtomatiki bukulmak

Ters Tersine awtomatiki pese gaçmak

 

 

 

The Maşyny gulplanyňyzda awtomatiki bukulmak

Içki arka aýna funksiýasy:

● Awtomatiki şöhle

● Awtomatiki şöhle

● Awtomatiki şöhle

● Awtomatiki şöhle

Yzky gapdal gizlinlik aýnasy:

Içki biderek aýna:

Driving Esasy sürüjilik ýagdaýy + yşyklar

Driving Esasy sürüjilik ýagdaýy + yşyklar

Driving Esasy sürüjilik ýagdaýy + yşyklar

Driving Esasy sürüjilik ýagdaýy + yşyklar

● engerolagçy oturgyjy + yşyklar

● engerolagçy oturgyjy + yşyklar

● engerolagçy oturgyjy + yşyklar

● engerolagçy oturgyjy + yşyklar

Öňki datçik arassalaýjy:

Yzky arassalaýjy:

kondisioner / sowadyjy

Kondisioneriň temperaturasyna gözegçilik usuly:

● awtomatiki kondisioner

● awtomatiki kondisioner

● awtomatiki kondisioner

● awtomatiki kondisioner

Temperatura zonasyna gözegçilik:

Yzky rozetka:

Yzky garaşsyz kondisioner:

-

-

Awtoulag howasyny arassalaýjy:

-

-

PM2.5 süzgüç ýa-da polen süzgüji:

Ativearamaz ion generatory:

-

-

reňk

Goşmaça beden reňki

■ ýyldyz gök

■ ýyldyz gök

■ ýyldyz gök

■ ýyldyz gök

■ Agşam altyn

■ Agşam altyn

■ Agşam altyn

■ Agşam altyn

■ Polýar ak

■ Polýar ak

■ Polýar ak

■ Polýar ak

■ Nebula gyrmyzy

■ Nebula gyrmyzy

■ Nebula gyrmyzy

■ Nebula gyrmyzy

■ Gaia Orange

■ Gaia Orange

■ Gaia Orange

■ Gaia Orange

Elýeterli içki reňkler

şäher energiýasy gara / çal

şäher energiýasy gara / çal

gara / mämişi bezeg

gara / mämişi bezeg

Gara / Yami

şäher energiýasy gara / çal

Meşhur ylym bilimleri

84.8 KWt akkumulýator paketi: ID.6 CROZZ, batareýanyň çäkli bolmagy şerti bilen ulanyjylara has uzak we hakyky batareýa ömrüni getirmek üçin batareýa paketiniň ýokary energiýa dykyzlygy 84,8 kWt bolan batareýa paketiniň + 175wh / kg ýokary energiýa dykyzlygyny ulanýar.CO2 ýylylyk nasos kondisioneri: Köpçülikleýin öndürilen marka ilkinji gezek CO2 ýylylyk nasos tehnologiýasyny kabul edýär, bu batareýanyň ömrüni 30% -e çenli ýokarlandyryp biler, batareýanyň ömrüni tehniki taýdan kepillendirer, pesligi sebäpli birden we güýçli peselmeginiň öňüni alar. temperatura, ynamy ýokarlandyrýar we awtoulag ulanylanda gereksiz kynçylyklary azaldýar.zerur kynçylyk.BMS arkaýyn batareýany dolandyrmak: batareýanyň ömrüni gowulandyrmagyň, ähli taraplaýyn energiýany tygşytlamagyň, energiýanyň dikeldilmegini güýçlendirmegiň, elektrik energiýasynyň sarp edilişine takyk gözegçilik etmegiň we elektrik energiýasynyň iň köp ulanylmagyny gazanmak üçin energiýany ulanmagyň tizligini ýokarlandyrmagyň bäş tarapyndan akylly energiýa dolandyryş ulgamy. batareýanyň takyk ömrüni gazanmak üçin.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    baglanyşykly önümler