Kazyýet

Kazyýet

ikinji el awtoulaglarynyň bahasy

Ikinji el awtoulaglarynyň bahasy

ulanylýan toýota

“Toyota” ulanylan awtoulaglar

Konteýner-otly1

Konteýner otly

täze energiýa ulaglary

Täze energiýa ulaglary

2022-nji ýylda Hytaýyň awtoulag eksporty geçen ýyl bilen deňeşdirilende 40% ýokarlandy.Täze energiýa ulaglarynyň eksportynyň ep-esli ýokarlanmagy we ulagda ýük daşamak kuwwatynyň ýetmezçiligi ulaglaryň konteýner ýüküni ýokarlandyrdy.Awtoulag gatnawyny we eksporty amala aşyrmak üçin "merkezleşdirilen transport formasy" arkaly, diňe bir ro-ro re modeiminiň partiýa gowşurylyşyna däl, eýsem çeýe ýöriteleşdirilen göni gapy nokatlarynyň kiçi partiýa gowşurylyşyny hem tamamlap biler.

Hytaýyň awtoulag eksporty güýçli ösýär we täze energiýa ulaglary eksport üçin gyzgyn nokada öwrüldi.Şol bir wagtyň özünde konteýnerleriň ýük nyrhlary peselmegini dowam etdirýär.Güýçli ro-ro kuwwaty bolan ýagdaýynda konteýner daşamak möhüm alternatiwa öwrüldi.Täze energiýa ulaglary çylşyrymly we berk iş talaplary bilen dokuz kategoriýa degişlidir.Sinzhongxin köp ýyl bäri baý halkara tejribesi we hünär derejesi bilen awtoulag halkara logistika pudagy bilen içgin meşgullanýar.Resminamalaryň kärini gaýtadan işlemek, howply önümi deklarasiýa etmek, howpsuzlygy üpjün etmek, gaplamak we berkitmek ýaly täze energiýa ulaglaryny konteýner daşamak üçin hyzmatlaryň doly toplumyny üpjün etmek üçin ähli taraplary utgaşdyrdy we bu ýük daşamak meselesini üstünlikli tamamlady.