“Volkswagen ID4” kroz elektrikli awtoulag 2022 täze awtoulag

Önümler

“Volkswagen ID4” kroz elektrikli awtoulag 2022 täze awtoulag

FAW-Volkswagen ID.Diňe bir nemes gany bolman, eýsem MEB platformasyna we täze E3 elektrik arhitekturasyna esaslanýan adamlara gönükdirilen geljekki tehnologiýalary we adamlaşdyrylan we içgin interaktiw tejribäni durmuşa geçirýär.84,8 kWt uly kuwwatly batareýa ulgamyny + 175wh / Kg ýokary batareýa paketiniň energiýa dykyzlygy + Hakyky we täsirli BMS energiýa dolandyryş ulgamyny kabul edýär, şäher Xinrui şäheriniň ýokary hilli akylly arassa elektrik ulaglaryna bolan islegini doly kanagatlandyrýan 550km hakyky deňiz aralygyny getirýär. .


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt satuw nokatlary

Daş görnüş dizaýny

FAW-Volkswagen ID.4 CROZZ hakyky Europeanewropa dizaýny.Umumy görnüşi arassa, ýylmanak, ýeňil we güýçli, adamlara gönükdirilen dizaýn düşünjesini ajaýyp görkezýär we her bölegi tolgundyryjy.Softumşak we ýylmanak egrilen ýüzleriň we ýiti we düşnükli gerişleriň utgaşmasy ID.4 CROZZ diňe bir aşa pes ýel garşylygy bolan awtoulag däl, eýsem tebigy ýel tarapyndan döredilen sungat eseridir.Akylly dizaýn nukdaýnazaryndan akylly interaktiw ýagtylyk dili, 3D LED yşyk çyralary we hrom bilen örtülen bezegiň ýerine ýagtylyk, elektrik eýýamynda akylly dizaýnyň ewolýusiýasyny görkezýän has futuristik we tehnologiki many bilen birnäçe duýgur tejribe döredip biler.

● Içerki dizaýn

Sanly gurallar, ýüzýän merkezi dolandyryş ekrany, giňeldilen hakykat baş ekrany AR-HUD, içerki köpçülikleýin öndürilen ilkinji marka we akylly interaktiw yşyklandyryş ulgamy ID.Lightagtylyk, “üç ekran we bir guşak”, täze giňişlik duýgusy, INS ýagtylyk geçiriji bezeg zolaklary we adamlara gönükdirilen dizaýn düşünjesini doly görkezýän 30 reňkli içki atmosfera çyralaryny emele getirýär.Bu akylly we amatly otagda ulanyjynyň ähli duýgulary degmek we has gowy elektrik durmuşyndan lezzet almak bilen baglanyşyklydyr.

● Howpsuzlyk öndürijiligi

ID.4 CROZZ ulagyň howpsuzlygy iň soňky C-NCAP2021 bäş ýyldyzly we "Hytaý ätiýaçlandyryş gözleg instituty" C-IASI Gowy standartlara laýyklykda berk işlenip düzüldi.Awtoulag heläkçiliginiň köp synaglaryndan we howa ýassygy parametrlerini ösdürmek synaglaryndan soň, beden köp sanly gyzgyn polat plitalary kabul edýär we energiýa siňdiriji dizaýn, ösen lazer kebşirleýiş prosesi we awtomatiki önümçilik tehnologiýasy, ähli çaknyşykda ýolagçy bölüminiň bitewiligi. şertleri kepillendirilýär.Üç elektrik ulgamynyň howpsuzlygy nukdaýnazaryndan ID.4 CROZZ milli standartyň 60-dan gowrak synagyndan geçýär.Batareýa we ýokary woltly ulgam Volkswagen-iň içerki L4 elektrik howpsuzlygy talaplaryna laýyk gelýär we suw geçirmeýän derejesi IPX7 & IPX9K.German Volkswagen-iň ýokary derejeli howpsuzlyk standartlaryna salgylanyp, batareýa ulgamynda 100-den gowrak synag geçirildi.Batareýanyň howpsuzlygyny hemme taraplaýyn goramak üçin 197 korporatiw standart we diňe 18 milli standart bar, 179 milli standartdan has ýokary.

● Çydamlylyk

Batareýanyň ömri hemişe täze energiýa ulaglaryny sarp edijileriň üns merkezinde durýar.ID.Ulanyjylara has uzyn we has hakyky batareýanyň ömrüni beriň.ID.4 CROZZ ýokary energiýa batareýalaryny ulanmakdan başga-da, batareýanyň has hakyky ömrüni üpjün etmek, pudagyň ýolbaşçylygyny gazanmak nukdaýnazaryndan has hakyky batareýanyň ömrüni üpjün etmek üçin akylly energiýa dolandyryş ulgamyny, ýylylyk nasos tehnologiýasyny we pes ýel garşylygy dizaýnyny ulanýar.

Awtoulag
Awtoulag satyn alyň
Awtoulag elektrik
Awtoulag
Satylýan awtoulaglar
Satylýan arzan awtoulaglar
Elektrikli awtoulag 2022
Elektrikli awtoulag satylýar

Volkswagen ID4 kroz parametri

Haryt belgisi

FAW-Volkswagen ID.4 CROZZ 2022 adaty batareýanyň ömri PURE wersiýasy

FAW-Volkswagen ID.4 CROZZ 2022 batareýanyň ömri Lite PRO wersiýasy

FAW-Volkswagen ID.4 CROZZ 2022 batareýanyň ömri PRO wersiýasy

FAW-Volkswagen ID.4 CROZZ 2022 ýokary öndürijilikli PRIME wersiýasy

Ulagyň esasy parametrleri

Tigir bazasy (mm):

2765

2765

2765

2765

Kuwwat görnüşi:

arassa elektrik

arassa elektrik

arassa elektrik

arassa elektrik

Ulagyň iň ýokary güýji (kWt):

125

150

150

230

Ulagyň iň ýokary momenti (N m):

310

310

310

472

Resmi iň ýokary tizlik (km / sag):

160

160

160

160

Çalt zarýad beriş wagty (sagat):

 

0,5

0,5

0,5

Arassa elektrik gezelenç aralygy (km):

425

600

550

554

beden

Uzynlygy (mm):

4592

4592

4592

4592

Ini (mm):

1852

1852

1852

1852

Boýy (mm):

1629

1629

1629

1629

Tigir bazasy (mm):

2765

2765

2765

2765

Gapylaryň sany (a):

5

5

5

5

Oturgyçlaryň sany (bölekler):

5

5

5

5

Bagaage bölüminiň göwrümi (L):

512

512

512

512

Agramy (kg) çäklendiriň:

1945

2130

2130

2254

elektrik hereketlendirijisi

Motor görnüşi:

Hemişelik magnit / sinhron

Hemişelik magnit / sinhron

Hemişelik magnit / sinhron

Öňdäki hemişelik magnit / sinhron arka AC / asynkron

Jemi hereketlendiriji güýji (kWt):

125

150

150

230

Motoryň umumy momenti (N m):

310

310

310

472

Motorlaryň sany:

1

1

1

2

Motoryň ýerleşişi:

yzky

yzky

yzky

öň + yz

Öňki hereketlendirijiniň iň ýokary güýji (kWt):

 

 

 

80

Öňki hereketlendirijiniň iň ýokary momenti (N m):

 

 

 

162

Yzky hereketlendirijiniň iň ýokary güýji (kWt):

125

150

150

150

Yzky hereketlendirijiniň iň ýokary momenti (N m):

310

310

310

310

Batareýanyň görnüşi:

Üçünji litiý batareýasy

Üçünji litiý batareýasy

Üçünji litiý batareýasy

Üçünji litiý batareýasy

Batareýanyň kuwwaty (kWt):

55.7

84.8

84.8

84.8

Batareýa paketiniň kepilligi:

8 ýyl / 160,000 km

8 ýyl / 160,000 km

8 ýyl / 160,000 km

8 ýyl / 160,000 km

Zarýad laýyklygy:

Bagyşlanan zarýad üýşmesi + köpçülikleýin zarýad üýşmesi

Bagyşlanan zarýad üýşmesi + köpçülikleýin zarýad üýşmesi

Bagyşlanan zarýad üýşmesi + köpçülikleýin zarýad üýşmesi

Bagyşlanan zarýad üýşmesi + köpçülikleýin zarýad üýşmesi

zarýad bermek usuly:

-

çalt zarýad

çalt zarýad

çalt zarýad

Çalt zarýad beriş wagty (sagat):

 

0,5

0,5

0,5

Çalt zarýad kuwwaty (%):

 

80

80

80

dişli guty

Dişli enjamlaryň sany:

1

1

1

1

Diş gutusy görnüşi:

bir tizlikli elektrik ulagy

bir tizlikli elektrik ulagy

bir tizlikli elektrik ulagy

bir tizlikli elektrik ulagy

şassi rul

Sürüji tertibi:

yzky sürüjisi

yzky sürüjisi

yzky sürüjisi

Iki motorly dört tigirli

Geçiriş korpusy (dört tigirli) görnüşi:

-

-

-

Elektrik dört tigirli

Bedeniň gurluşy:

Unibody

Unibody

Unibody

Unibody

Kuwwatly rul:

elektrik kömekçisi

elektrik kömekçisi

elektrik kömekçisi

elektrik kömekçisi

Öňki asma görnüşi:

MakFerson garaşsyz asma

MakFerson garaşsyz asma

MakFerson garaşsyz asma

MakFerson garaşsyz asma

Yzky asma görnüşi:

Köp baglanyşykly garaşsyz asma

Köp baglanyşykly garaşsyz asma

Bäş baglanyşyk garaşsyz asma

Köp baglanyşykly garaşsyz asma

Düzülip bilinýän togtadyş:

-

-

-

● ýumşak we gaty sazlamak

tigir tormozy

Öň tormoz görnüşi:

Howalandyrylan disk

Howalandyrylan disk

Howalandyrylan disk

Howalandyrylan disk

Yzky tormoz görnüşi:

Deprek

Deprek

Deprek

Deprek

Awtoulag duralgasynyň görnüşi:

elektron tormoz

elektron tormoz

elektron tormoz

elektron tormoz

Öňki teker aýratynlyklary:

235/55 R19

235/50 R20

235/50 R20

235/45 R21

Yzky tekeriň aýratynlyklary:

235/55 R19

255/45 R20

255/45 R20

255/40 R21

Hub materialy:

alýumin garyndysy

alýumin garyndysy

alýumin garyndysy

alýumin garyndysy

howpsuzlyk enjamlary

Esasy / ýolagçy oturgyjy üçin howa ýassygy:

Esasy ● / Wise ●

Esasy ● / Wise ●

Esasy ● / Wise ●

Esasy ● / Wise ●

Öň / yzky howa ýassygy:

öň ● / arka-

öň ● / arka-

öň ● / arka-

öň ● / arka-

Öň / yzky perde howasy:

Öň ● / Yzky ●

Öň ● / Yzky ●

Öň ● / Yzky ●

Öň ● / Yzky ●

Gorag kemerini dakmazlyk üçin maslahatlar:

ISO FIX çaga oturgyç interfeýsi:

Şinanyň basyşyna gözegçilik enjamy:

Ire Şinanyň basyşy duýduryşy

Ire Şinanyň basyşy duýduryşy

Ire Şinanyň basyşy duýduryşy

Ire Şinanyň basyşy duýduryşy

Nol teker basyşy bilen sürmegi dowam etdiriň:

Awtomatiki gulplama tormozy (ABS we ş.m.):

tormoz güýji

(EBD / CBC we ş.m.):

tormoz kömekçisi

(EBA / BAS / BA we ş.m.):

çekiş gözegçiligi

(ASR / TCS / TRC we ş.m.):

ulagyň durnuklylygyna gözegçilik

(ESP / DSC / VSC we ş.m.):

Paralel kömek:

-

Aneoluň ugry barada duýduryş ulgamy:

Zolakly kömekçi:

Trafficol hereketiniň belgisini tanamak:

Işjeň tormoz / işjeň howpsuzlyk ulgamy:

Awtomatiki duralga:

Kömek bermek:

Awtoulagda merkezi gulplama:

uzakdaky açar:

Açarsyz başlangyç ulgamy:

Açarsyz giriş ulgamy:

Gijeki görüş ulgamy:

-

-

-

-

Igueadawlyk sürmek boýunça maslahatlar:

Bedeniň işleýşi / konfigurasiýasy

Skylight görnüşi:

Op Açylmaýan panoramik gün şöhlesi

Op Açylmaýan panoramik gün şöhlesi

Op Açylmaýan panoramik gün şöhlesi

Op Açylmaýan panoramik gün şöhlesi

○ Açyk panoramik gün şöhlesi

○ Açyk panoramik gün şöhlesi

○ Açyk panoramik gün şöhlesi

Elektrik magistraly:

Induksiýa magistraly:

Dam örtügi:

Işjeň ýapyk howa kabul ediş paneli:

Uzakdan başlamak funksiýasy:

Awtoulagdaky aýratynlyklar / konfigurasiýa

Rul materialy:

● plastmassa

● hakyky deri

● hakyky deri

● hakyky deri

Ruluň ýagdaýyny sazlamak:

● ýokary we aşak

● ýokary we aşak

● ýokary we aşak

● ýokary we aşak

● öň we soň

● öň we soň

● öň we soň

● öň we soň

Köp wezipeli rul:

Ruly gyzdyrmak:

-

Öň / yzky awtoulag duralgasy:

Öň ● / Yzky ●

Öň ● / Yzky ●

Öň ● / Yzky ●

Öň ● / Yzky ●

Sürüji kömek wideosy:

Image Tersine şekil

Image Tersine şekil

● 360 dereje panoramik şekil

● 360 dereje panoramik şekil

Ulagyň gapdalyndaky duýduryş ulgamyny tersleşdirmek:

-

Kruiz ulgamy:

● Doly tizlikli uýgunlaşma gezelenç

● Doly tizlikli uýgunlaşma gezelenç

● Doly tizlikli uýgunlaşma gezelenç

● Doly tizlikli uýgunlaşma gezelenç

Sürüji tertibi kommutasiýa:

● Standart / rahatlyk

● Standart / rahatlyk

● Standart / rahatlyk

● Standart / rahatlyk

● maşk

● maşk

● maşk

● maşk

● ykdysadyýet

● ykdysadyýet

● ykdysadyýet

● ykdysadyýet

Awtoulag duralgasy:

-

Awtoulagda garaşsyz güýç interfeýsi:

● 12V

● 12V

● 12V

● 12V

Kompýuteriň ekrany:

LCD doly gural paneli:

LCD guralyň ululygy:

● 5.3 dýuým

● 5.3 dýuým

● 5.3 dýuým

● 5.3 dýuým

HUD sanly displeýi ýokarlandyrýar:

-

Jübi telefony simsiz zarýad bermek funksiýasy:

-

● öň hatar

● öň hatar

● öň hatar

oturgyç konfigurasiýasy

Oturgyç materialy:

● deri / mata garyndysy

● imitasiýa deri

● imitasiýa deri

Athere Deri / süet garyndysy we gabat gelmek

Sport oturgyçlary:

-

-

-

-

Sürüjiniň oturgyjyny sazlamak ugry:

● Öň we yzky sazlama

● Öň we yzky sazlama

● Öň we yzky sazlama

● Öň we yzky sazlama

● Yzky düzediş

● Yzky düzediş

● Yzky düzediş

● Yzky düzediş

● beýikligi sazlamak

● beýikligi sazlamak

● beýikligi sazlamak

● beýikligi sazlamak

 

Um Lumbar goldawy

Um Lumbar goldawy

Um Lumbar goldawy

Passengerolagçy oturgyjynyň sazlanyş ugry:

● Öň we yzky sazlama

● Öň we yzky sazlama

● Öň we yzky sazlama

● Öň we yzky sazlama

● Yzky düzediş

● Yzky düzediş

● Yzky düzediş

● Yzky düzediş

● beýikligi sazlamak

● beýikligi sazlamak

● beýikligi sazlamak

● beýikligi sazlamak

 

Um Lumbar goldawy

Um Lumbar goldawy

Um Lumbar goldawy

Esasy / ýolagçy oturgyjynyň elektrik sazlamasy:

Esasy ● / Wise ●

Esasy ● / Wise ●

Esasy ● / Wise ●

Esasy ● / Wise ●

Öňdäki oturgyç funksiýalary:

-

Ating atingyladyş

Ating atingyladyş

Ating atingyladyş

● Massaage etmek

● Massaage etmek

● Massaage etmek

Elektrikli oturgyç ýady:

-

● Sürüjiniň oturgyjy

● Sürüjiniň oturgyjy

● Sürüjiniň oturgyjy

● Oturgyç

● Oturgyç

● Oturgyç

Yzky oturgyçlary nädip bukmaly:

Sc kiçeldilip bilner

Sc kiçeldilip bilner

Sc kiçeldilip bilner

Sc kiçeldilip bilner

Öňki / yzky merkezi goltuk:

öň ● / arka-

Öň ● / Yzky ●

Öň ● / Yzky ●

Öň ● / Yzky ●

Yzky käse eýesi:

-

multimediýa konfigurasiýasy

GPS nawigasiýa ulgamy:

Ulag barada maglumat hyzmaty:

Nawigasiýa traffigi barada maglumat görkezilýär:

Merkezi konsol LCD ekrany:

LC LCD ekrana degiň

LC LCD ekrana degiň

LC LCD ekrana degiň

LC LCD ekrana degiň

Merkezi konsol LCD ekranyň ululygy:

● 12 dýuým

● 12 dýuým

● 12 dýuým

● 12 dýuým

Bluetooth / Awtoulag telefony:

Jübi telefonynyň özara baglanyşygy / kartalaşdyrylmagy:

Apple “Apple CarPlay” -y goldaň

Apple “Apple CarPlay” -y goldaň

Apple “Apple CarPlay” -y goldaň

Apple “Apple CarPlay” -y goldaň

Ba Baidu CarLife goldawyny beriň

Ba Baidu CarLife goldawyny beriň

Ba Baidu CarLife goldawyny beriň

Ba Baidu CarLife goldawyny beriň

ses dolandyryşy:

Mult Multimedia ulgamyna gözegçilik edip biler

Mult Multimedia ulgamyna gözegçilik edip biler

Mult Multimedia ulgamyna gözegçilik edip biler

Mult Multimedia ulgamyna gözegçilik edip biler

● Dolandyrylýan nawigasiýa

● Dolandyrylýan nawigasiýa

● Dolandyrylýan nawigasiýa

● Dolandyrylýan nawigasiýa

Phone telefony dolandyryp bilýär

Phone telefony dolandyryp bilýär

Phone telefony dolandyryp bilýär

Phone telefony dolandyryp bilýär

● Dolandyrylýan kondisioner

● Dolandyrylýan kondisioner

● Dolandyrylýan kondisioner

● Dolandyrylýan kondisioner

Ulaglar interneti:

Daşarky ses interfeýsi:

● USB

● USB

● USB

● USB

● Type-C

● Type-C

● Type-C

● Type-C

USB / Type-C interfeýsi:

Front Öň hatarda 3 / yzky hatarda 2

Front Öň hatarda 3 / yzky hatarda 2

Front Öň hatarda 3 / yzky hatarda 2

Front Öň hatarda 3 / yzky hatarda 2

Ses markasy:

 

○ Harman / Kardon

○ Harman / Kardon

● Harman / Kardon

Gepleýjileriň sany (birlikler):

● 7 gürleýji

● 7 gürleýji

● 7 gürleýji

● 10 gürleýji

○ 10 gürleýji

○ 10 gürleýji

yşyklandyryş konfigurasiýasy

Pes şöhle şöhle çeşmesi:

● yşyk-diodly indikatorlar

● yşyk-diodly indikatorlar

● yşyk-diodly indikatorlar

● yşyk-diodly indikatorlar

Beýik şöhle çeşmesi:

● yşyk-diodly indikatorlar

● yşyk-diodly indikatorlar

● yşyk-diodly indikatorlar

● yşyk-diodly indikatorlar

Yşyklandyryş aýratynlyklary:

-

● Matrisa

● Matrisa

● Matrisa

Gündiz işleýän yşyklar:

Uzak we ýakyn ýagtylyga uýgunlaşyň:

-

Faralar awtomatiki usulda ýakylýar we öçýär:

Faralary yzarlamak:

-

Faranyň beýikligi sazlanyp bilner:

Awtoulagda daşky yşyklandyryş:

-

● 30 reňk

● 30 reňk

● 30 reňk

Windows we aýnalar

Öň / yzky elektrik penjireleri:

Öň ● / Yzky ●

Öň ● / Yzky ●

Öň ● / Yzky ●

Öň ● / Yzky ●

Penjire bir düwmäni götermek funksiýasy:

● Doly awtoulag

● Doly awtoulag

● Doly awtoulag

● Doly awtoulag

Penjire garşy çümmük funksiýasy:

Daşky aýna funksiýasy:

● Elektrik sazlamasy

● Elektrik sazlamasy

● Elektrik sazlamasy

● Elektrik sazlamasy

Mir Aýnany ýylatmak

● Elektrik bukulmagy

● Elektrik bukulmagy

● Elektrik bukulmagy

 

Mir Aýnany ýylatmak

Mir Aýnany ýylatmak

Mir Aýnany ýylatmak

 

Mir Aýna ýady

Mir Aýna ýady

Mir Aýna ýady

 

Ters Tersine awtomatiki pese gaçmak

Ters Tersine awtomatiki pese gaçmak

Ters Tersine awtomatiki pese gaçmak

 

The Maşyny gulplanyňyzda awtomatiki bukulmak

The Maşyny gulplanyňyzda awtomatiki bukulmak

The Maşyny gulplanyňyzda awtomatiki bukulmak

Içki arka aýna funksiýasy:

El El bilen garşylyga garşy el bilen

● Awtomatiki şöhle

● Awtomatiki şöhle

● Awtomatiki şöhle

Yzky gapdal gizlinlik aýnasy:

Içki biderek aýna:

Driving Esasy sürüjilik ýagdaýy + yşyklar

Driving Esasy sürüjilik ýagdaýy + yşyklar

Driving Esasy sürüjilik ýagdaýy + yşyklar

Driving Esasy sürüjilik ýagdaýy + yşyklar

● engerolagçy oturgyjy + yşyklar

● engerolagçy oturgyjy + yşyklar

● engerolagçy oturgyjy + yşyklar

● engerolagçy oturgyjy + yşyklar

Öňki datçik arassalaýjy:

Yzky arassalaýjy:

kondisioner / sowadyjy

Kondisioneriň temperaturasyna gözegçilik usuly:

● awtomatiki kondisioner

● awtomatiki kondisioner

● awtomatiki kondisioner

● awtomatiki kondisioner

Temperatura zonasyna gözegçilik:

Yzky rozetka:

Yzky garaşsyz kondisioner:

-

-

-

Awtoulag howasyny arassalaýjy:

-

-

-

PM2.5 süzgüç ýa-da polen süzgüji:

Ativearamaz ion generatory:

-

-

-

reňk

Goşmaça beden reňki

■ Ether Red

■ Ether Red

■ Ether Red

■ Ether Red

■ ýyldyz gök

■ ýyldyz gök

■ ýyldyz gök

■ ýyldyz gök

■ Galaxy çal

■ Galaxy çal

■ Galaxy çal

■ Galaxy çal

■ Kwant altyn

■ Kwant altyn

■ Kwant altyn

■ Kwant altyn

■ Polýar ak

■ Polýar ak

■ Polýar ak

■ Polýar ak

Elýeterli içki reňkler

Minimalist öý stili gara / çal

Ajaýyp we owadan çal / gara

Ajaýyp we owadan çal / gara

Moda güýçli stil gara / çal

şäher energiýasy gara / çal

şäher energiýasy gara / çal

Meşhur ylym bilimleri

Marka derejesi: MEB platformasyndaky ID-de ilkinji ýokary derejeli arassa elektrik ulagy hökmünde.4 CROZZ, FAW-Volkswagen elektrik eýýamynda täze bölüm açýar we FAW-Volkswagen markasynyň ýokary alpinistine öwrülýär.

Önümiň derejesi: asyl Europeanewropa dizaýny, adam tebigaty tehnologiýasy, adam tebigaty hyzmaty, arassa nemes geni ID belgisi.4 CROZZ, FAW-Volkswagen-iň täze energiýa önümi matrisasynyň lideri boldy.

Bazar derejesi: 250,000 derejeli bilelikdäki kärhana markasy ilkinji arassa elektrik platformasy arassa elektrik ulagy, bazar boşlugyny düzýär.

Sarp ediji derejesi: sarp edijileri iň esasy we ygtybarly önümler bilen üpjün etmek, elektrik syýahaty döwründe täze öňdebaryjy marka bolmak, şäherdäki täze syýahat toparlarynyň isleglerini kanagatlandyrmak.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    baglanyşykly önümler