Biz hakda

Biz hakda

pic_1711

Biz kim?

Sichuan Xingzhongxin Paýlaşylan awtoulag satuwy we hyzmat kärhanasy 2018-nji ýylda döredildi. Esasan awtoulag satuwy, awtoulag zapas şaýlary üpjünçiligi, ikinji el awtoulag dolandyryşy, awtoulag bezegi, satuwdan soňky hyzmat, ätiýaçlandyryş ýaly internet bilen baglanyşykly kärhanalar bilen meşgullanýar. edara we karz ätiýaçlandyryşynyň kepilligi.Täze energiýa ulaglaryny eksport etmek üçin Hytaýyň öňdebaryjy bir nokatly hyzmat üpjün edijilerinden biridir.Milli 4S dükanlarynyň we özboluşly öndürijileriň özara ynam çeşmelerine eýe.Milli awtoulag çeşmeleriniň hakyky wagtda paýlaşylmagyny we amatly çeşmeleri birleşdirmek üçin Hytaýyň täze energiýa ulaglary eksporty üçin bir nokatly hyzmat tertibi ýüze çykdy!2018-nji ýylda täze energiýa ulaglarynyň satuwyna başlamak üçin Sichuan Chuangshi Juteng Investment Co., Ltd. bilen birleşip, köp sanly hormat şahadatnamalaryna eýe boldy.Bu döwürde kompaniýa satuwdan öňki we satuwdan soňky goldaw hyzmatlaryny we müşderiler üçin ömürlik 1VS1 maslahatyny gowulandyrdy.Esasy bäsdeşlik ukybymyz, halkara arassa däl elektrik ulagy söwdasy üçin toplumlaýyn hyzmat platformasyny döretmekdir.Halkara müşderilere awtoulag marketing ulgamlaryny goşmak bilen goşmaça gymmatly hyzmatlar toplumyny yzygiderli hödürläp bileris.

Kompaniýanyň gat meýdany
+
Işgärleriň sany
$
2022-nji ýylda dolanyşyk

Korporatiw medeniýet

“Xingzhongxin Automobile” 2016-njy ýylda döredileninden bäri, awtoulag gözleg we ösüş toparymyz kiçi topardan şu wagta çenli 200 adama ýetdi.Zawodyň meýdany 50.000 inedördül metre çenli giňeldi we 2021-nji ýylda dolanyşyk bir gezekde 25.000.000 ABŞ dollaryna ýetdi.Indi kompaniýamyzyň korporatiw medeniýeti bilen ýakyndan baglanyşykly belli bir göwrümli kärhana bolduk.

◎ Ideologiki ulgam

Esasy düşünje "Zhongxin Awtoulag, Özüňden başga".
Kärhananyň wezipesi "baýlyk we özara peýdaly jemgyýet döretmek".

◎ Esasy aýratynlyklar

Täzelik etmäge het edip: ilkinji häsiýeti synap görmäge, pikirlenmäge we etmäge het edip bilmekdir.
Dogruçyllyga ýapyşyň: Dogruçyllyga ýapyşyň, müşderi ilki Sinzhongxiniň korporatiw medeniýetidir.
Işgärlere ideg: her ýyl işgärleri taýýarlamak üçin ýüzlerçe million ýuan maýa goýulýar, işgärler naharhanalary döredilýär we işgärlere günde üç nahar mugt berilýär.
Eliňizden gelenini ediň: belent gözýetimli boluň, iş ülňülerine aşa ýokary talaplary goýuň we "ähli iş ajaýyp bolsun".

Hytaý elektrik ulagy
Hytaý täze energiýa ulaglary korporasiýasy
Hytaý Täze Energetika Ulag Ofisi
Hytaý täze energiýa ulaglary

Näme üçin bizi saýlamaly?

Tejribe:OEM we ODM hyzmatlarynda baý tejribe (galyndy öndürmek, sanjym galyplaryny goşmak bilen).

Hil kepilligi:100% köpçülikleýin önümçiligiň garramagy synagy, 100% material barlagy, 100% funksiýa synagy.

Kepillik hyzmaty:alty aýlyk kepillik, satuwdan soňky ömri.

Goldaw beriň:Tehniki maglumatlary we tehniki taýýarlygy yzygiderli üpjün ediň.

Ylmy barlaglar:Gözleg we barlag toparyna elektron inersenerleri, gurluş inersenerleri we daşky görnüşi dizaýnerleri girýär.

Häzirki zaman önümçilik zynjyry:galyp, sanjym galyplary ussahanasy, önümçilik gurnama ussahanasy, ýüpek ekran pad çap ediş ussahanasy, UV bejeriş prosesi ussahanasy ýaly ösen elektrik ulagy awtomatiki önümçilik ussahanasy.

Oflayn dükanlar

Oflayn hyzmatlary goldap bileris

Hytaý-Täze energiýa-ulag-tejribe-dükan

Hytaýda täze energiýa ulaglary dükany

Russiýa-aýratyn-ygtyýarly-dükanlar

Russiýanyň aýratyn ygtyýarly dükanlary

Global ösüş

Logistika