BYD uanuan Plus 2022 430 KM elektrikli awtoulag BYD Atto 3 510 KM ev awtoulag

Önümler

BYD uanuan Plus 2022 430 KM elektrikli awtoulag BYD Atto 3 510 KM ev awtoulag

Useraş ulanyjy topary üçin, durmuşdan doly durmuş, tehnologiki moda önümleri üçin zerurlyk!2022-nji ýylyň 19-njy fewralynda Hytaýda resmi taýdan satuwa çykarylan bu BYD uanuan PLUS (Awstraliýa bir wagtyň özünde öňünden satuwa başlar we bazara ATTO 3 diýilýär), meniň pikirimçe, bu ýaş sarp ediji toparlaryň syýahat zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler we şol bir wagtyň özünde ulanyjylara janlylyk bilen täze durmuş başlamaga kömek edýän moda ulagy bolup biler.BYD uanuan PLUS BYD e platformasy 3.0, A görnüşli moda işleýän ilkinji ulag.Alty esasy artykmaçlyk güýçli öndürijilige goşant goşýar.Moda görnüşi, ritmiki içerki, ýyldyrym güýji, moda oýun meýdançasy, professional platforma, pyçak howpsuzlygy, bularyň hemmesi “uanuanli Oýanmak” solganyny görkezýär!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt satuw nokatlary

● Awtoulag görnüşi

Uanuan PLUS-yň daşky görnüşi Dragon Face 3.0 dizaýn dilini kabul edýär.Ululygy taýdan uanuan PLUS-yň uzynlygy, ini we beýikligi degişlilikde 4455/1875/1615mm, tigir arabasy 2720mm.Ykjam ulag hökmünde ýerleşýär.C sütünindäki kümüş "aagondarha şkalasy" bezeg paneli, we berk iýerarhiýa duýgusy bilen penjäniň üstündäki hrom bilen örtülen LOGO bezeginden yza çekilen ýiti bel.

● Awtoulag içerki

Içeri, BYD-iň baş içki dizaýn müdiri Mişel Paganetti tarapyndan dizaýn edildi we "ritmiki giňişlik" iň soňky düşünjesini kabul etdi.Iki tarapynda dambbell görnüşli kondisioner rozetkalary bilen merkezde saklanmalydyr.Mundan başga-da, täze görnüşli elektron görnüşli dişli hereketlendirijiniň we kondisioneriň howa rozetkasynyň dizaýny gaty tapawutlanýar.

● Awtoulag güýji

Kuwwat nukdaýnazaryndan “uanuan PLUS” sekiz adamlyk güýç güýji bilen enjamlaşdyrylandyr.Hereketlendiriji hereketlendiriji iň ýokary kuwwaty 150kW we iň ýokary momenti 310N m bolan AC hemişelik magnit sinhron hereketlendirijisidir.Täze awtoulag 0-100 km / sag-dan bary-ýogy 7,3 sekuntda tizlenýär.Batareýanyň kuwwaty 50.1kWh we 60.5kWh iki wersiýada bar we giňişleýin iş şertlerinde täze awtoulagyň gezelenç aralygy degişlilikde 430km we 510km.

● Awtoulag howpsuzlygy

Işjeň howpsuzlyk nukdaýnazaryndan, uanuan PLUS maksatly kesgitlemek üçin dördünji nesil monokul kamerany kabul edýär, ähli ulag radary bilen bilelikde, aýratyn baý DiPilot akylly sürüjilik kömek ulgamyny getirýär, ACC-S & G başlangyç tizlikli adaptasiýa kruiz ulgamyny birleşdirýär. , AEB awtomatiki gyssagly ulgam Awtomatiki hereketlendiriş ulgamy, ICC akylly nawigasiýa ulgamy, TSR trafik belgisi akylly tanamak ulgamy, LDWS zolakly gidiş duýduryş ulgamy, BSD kör nokady gözegçilik ulgamy we beýleki köp sanly kömekçi funksiýalar möhüm pursatlarda howpy halas edip, sürüjilere we ýolagçylara aladasyz bolup biler awtoulag tejribesi.

Byd Atto 3 Aksesuar
Byd Atto 3
byd elektrik ulagy
byd
ulanylýan awtoulag
awtoulag
ulanylan awtoulaglar
ulaglar

BYD uanuan PLus parametri

Modeliň ady

BYD uanuan PLUS 2022 modeli 430KM lýuks

BYD uanuan PLUS 2022 modeli 510KM flagman modeli

Ulagyň esasy parametrleri

Bedeniň görnüşi:

5 gapyly 5 orunlyk ulag

5 gapyly 5 orunlyk ulag

Tigir bazasy (mm):

2720

2720

Kuwwat görnüşi:

arassa elektrik

arassa elektrik

Ulagyň iň ýokary güýji (kWt):

150

150

Ulagyň iň ýokary momenti (N m):

310

310

Resmi 0-100 tizlenme (ler):

7.3

7.3

Çalt zarýad beriş wagty (sagat):

0,5

0,5

Arassa elektrik gezelenç aralygy (km):

430

510

beden

Uzynlygy (mm):

4455

4455

Ini (mm):

1875

1875

Boýy (mm):

1615

1615

Tigir bazasy (mm):

2720

2720

Gapylaryň sany (a):

5

5

Oturgyçlaryň sany (bölekler):

5

5

elektrik hereketlendirijisi

Motor görnüşi:

Hemişelik magnit / sinhron

Hemişelik magnit / sinhron

Jemi hereketlendiriji güýji (kWt):

150

150

Motoryň umumy momenti (N m):

310

310

Motorlaryň sany:

1

1

Motoryň ýerleşişi:

Öň tarapy

Öň tarapy

Öňki hereketlendirijiniň iň ýokary güýji (kWt):

150

150

Öňki hereketlendirijiniň iň ýokary momenti (N m):

310

310

Batareýanyň görnüşi:

Lityum demir fosfat batareýasy

Lityum demir fosfat batareýasy

Batareýanyň kuwwaty (kWt):

49.92

60.48

zarýad bermek usuly:

çalt zarýad

çalt zarýad

Çalt zarýad beriş wagty (sagat):

0,5

0,5

Çalt zarýad kuwwaty (%):

80

80

dişli guty

Dişli enjamlaryň sany:

1

1

Diş gutusy görnüşi:

bir tizlikli elektrik ulagy

bir tizlikli elektrik ulagy

şassi rul

Sürüji tertibi:

öňdäki sürüjisi

öňdäki sürüjisi

Bedeniň gurluşy:

Unibody

Unibody

Kuwwatly rul:

elektrik kömekçisi

elektrik kömekçisi

Öňki asma görnüşi:

MakFerson garaşsyz asma

MakFerson garaşsyz asma

Yzky asma görnüşi:

Köp baglanyşykly garaşsyz asma

Köp baglanyşykly garaşsyz asma

tigir tormozy

Öň tormoz görnüşi:

Howalandyrylan disk

Howalandyrylan disk

Yzky tormoz görnüşi:

Disk

Disk

Awtoulag duralgasynyň görnüşi:

elektron tormoz

elektron tormoz

Öňki teker aýratynlyklary:

215/60 R17

215/55 R18

Yzky tekeriň aýratynlyklary:

215/60 R17

215/55 R18

Hub materialy:

alýumin garyndysy

alýumin garyndysy

Tiýaçlyk teker aýratynlyklary:

hiç

hiç

howpsuzlyk enjamlary

Esasy / ýolagçy oturgyjy üçin howa ýassygy:

Esasy ● / Wise ●

Esasy ● / Wise ●

Öň / yzky howa ýassygy:

Öň ●

Öň ●

Öň / yzky perde howasy:

-

Öň ● / Yzky ●

Gorag kemerini dakmazlyk üçin maslahatlar:

ISO FIX çaga oturgyç interfeýsi:

Şinanyň basyşyna gözegçilik enjamy:

Ire Şinanyň basyşy

Ire Şinanyň basyşy

Awtomatiki gulplama tormozy (ABS we ş.m.):

tormoz güýji

(EBD / CBC we ş.m.):

tormoz kömekçisi

(EBA / BAS / BA we ş.m.):

çekiş gözegçiligi

(ASR / TCS / TRC we ş.m.):

ulagyň durnuklylygyna gözegçilik

(ESP / DSC / VSC we ş.m.):

Paralel kömek:

-

Aneoluň ugry barada duýduryş ulgamy:

-

Zolakly kömekçi:

-

Trafficol hereketiniň belgisini tanamak:

-

Işjeň tormoz / işjeň howpsuzlyk ulgamy:

-

Awtomatiki duralga:

Kömek bermek:

Dik aşak düşmek:

Ogurlyga garşy elektron dwigateli:

-

-

Awtoulagda merkezi gulplama:

uzakdaky açar:

Açarsyz başlangyç ulgamy:

Açarsyz giriş ulgamy:

Bedeniň işleýşi / konfigurasiýasy

Skylight görnüşi:

-

● Açyk panoramik gün şöhlesi

Dam örtügi:

-

Uzakdan başlamak funksiýasy:

Awtoulagdaky aýratynlyklar / konfigurasiýa

Rul materialy:

● deri

● deri

Ruluň ýagdaýyny sazlamak:

● ýokary we aşak

● ýokary we aşak

● öň we soň

● öň we soň

Köp wezipeli rul:

Öň / yzky awtoulag duralgasy:

● soň

Öň ● / Yzky ●

Sürüji kömek wideosy:

Image Tersine şekil

● 360 dereje panoramik şekil

Ulagyň gapdalyndaky duýduryş ulgamyny tersleşdirmek:

-

Kruiz ulgamy:

● kruiz dolandyryşy

● Doly tizlikli uýgunlaşma gezelenç

Sürüji tertibi kommutasiýa:

● Standart / rahatlyk

● Standart / rahatlyk

● maşk

● maşk

● gar

● gar

● ykdysadyýet

● ykdysadyýet

Awtoulagda garaşsyz güýç interfeýsi:

● 12V

● 12V

Kompýuteriň ekrany:

LCD doly gural paneli:

LCD guralyň ululygy:

● 5 dýuým

● 5 dýuým

Gurlan sürüjilik ýazgysy:

-

Jübi telefony simsiz zarýad bermek funksiýasy:

● öň hatar

● öň hatar

oturgyç konfigurasiýasy

Oturgyç materialy:

● imitasiýa deri

● imitasiýa deri

Sport oturgyçlary:

Sürüjiniň oturgyjyny sazlamak ugry:

● Öň we yzky sazlama

● Öň we yzky sazlama

● Yzky düzediş

● Yzky düzediş

● beýikligi sazlamak

● beýikligi sazlamak

Passengerolagçy oturgyjynyň sazlanyş ugry:

● Öň we yzky sazlama

● Öň we yzky sazlama

● Yzky düzediş

● Yzky düzediş

Esasy / ýolagçy oturgyjynyň elektrik sazlamasy:

esasy ● / kiçi-

esasy ● / kiçi-

Ikinji hatar oturgyçlary sazlamak ugry:

-

● Yzky düzediş

Yzky oturgyçlary nädip bukmaly:

Sc kiçeldilip bilner

Sc kiçeldilip bilner

Öňki / yzky merkezi goltuk:

Öň ● / Yzky ●

Öň ● / Yzky ●

Yzky käse eýesi:

multimediýa konfigurasiýasy

GPS nawigasiýa ulgamy:

Nawigasiýa traffigi barada maglumat görkezilýär:

Merkezi konsol LCD ekrany:

LC LCD ekrana degiň

LC LCD ekrana degiň

Merkezi konsol LCD ekranyň ululygy:

8 12,8 dýuým

8 12,8 dýuým

Bluetooth / Awtoulag telefony:

Jübi telefonynyň özara baglanyşygy / kartalaşdyrylmagy:

T OTA täzelenmesi

T OTA täzelenmesi

ses dolandyryşy:

Mult Multimedia ulgamyna gözegçilik edip biler

Mult Multimedia ulgamyna gözegçilik edip biler

● Dolandyrylýan nawigasiýa

● Dolandyrylýan nawigasiýa

Phone telefony dolandyryp bilýär

Phone telefony dolandyryp bilýär

● Dolandyrylýan kondisioner

● Dolandyrylýan kondisioner

 

● Dolandyryp bolýan gün şöhlesi

Ulaglar interneti:

Daşarky ses interfeýsi:

● USB

● USB

● SD kart

USB / Type-C interfeýsi:

Front Öň hatarda 2 / yzky hatarda 2

Front Öň hatarda 2 / yzky hatarda 2

Gepleýjileriň sany (birlikler):

● 6 gürleýji

● 8 gürleýji

yşyklandyryş konfigurasiýasy

Pes şöhle şöhle çeşmesi:

● yşyk-diodly indikatorlar

● yşyk-diodly indikatorlar

Beýik şöhle çeşmesi:

● yşyk-diodly indikatorlar

● yşyk-diodly indikatorlar

Gündiz işleýän yşyklar:

Uzak we ýakyn ýagtylyga uýgunlaşyň:

-

Faralar awtomatiki usulda ýakylýar we öçýär:

Faranyň beýikligi sazlanyp bilner:

Awtoulagda daşky yşyklandyryş:

-

● köp reňkli

Windows we aýnalar

Öň / yzky elektrik penjireleri:

Öň ● / Yzky ●

Öň ● / Yzky ●

Penjire bir düwmäni götermek funksiýasy:

● Doly awtoulag

● Doly awtoulag

Penjire garşy çümmük funksiýasy:

Daşky aýna funksiýasy:

● Elektrik sazlamasy

● Elektrik sazlamasy

● Elektrik bukulmagy

● Elektrik bukulmagy

Mir Aýnany ýylatmak

Mir Aýnany ýylatmak

The Maşyny gulplanyňyzda awtomatiki bukulmak

The Maşyny gulplanyňyzda awtomatiki bukulmak

Içki arka aýna funksiýasy:

El El bilen garşylyga garşy el bilen

● Awtomatiki şöhle

Içki biderek aýna:

Driving Esasy sürüjilik ýagdaýy + yşyklar

Driving Esasy sürüjilik ýagdaýy + yşyklar

● engerolagçy oturgyjy + yşyklar

● engerolagçy oturgyjy + yşyklar

Yzky arassalaýjy:

kondisioner / sowadyjy

Kondisioneriň temperaturasyna gözegçilik usuly:

● awtomatiki kondisioner

● awtomatiki kondisioner

Yzky rozetka:

PM2.5 süzgüç ýa-da polen süzgüji:

reňk

Goşmaça beden reňki

Gray çal dyrmaşmak

Gray çal dyrmaşmak

Ak lykia ak

Ak lykia ak

■ serf gök

■ serf gök

■ parkur gyzyl

■ parkur gyzyl

■ Başdan geçirmeler Greenaşyl

■ Başdan geçirmeler Greenaşyl

Elýeterli içki reňkler

tizlik gök / güýç çal

tizlik gök / güýç çal

Meşhur ylym bilimleri

Birnäçe gün öň BYD Braziliýanyň Sao Paulo şäherinde "Täze energiýa gijesi" täze önüm çykaryş konferensiýasyny geçirdi we Song PLUS DM-i we uanuan PLUS atly iki modeliň çykarylandygyny resmi taýdan yglan etdi.Mundan başga-da, BYD täze energiýa ulaglary pudagynyň globallaşmagyny has-da ösdürmek üçin Braziliýada lokallaşdyrylan önümçilige başlar.BYD uanuan PLUS BYD Dragon Face 3.0 dizaýn dilini kabul edýär we Braziliýanyň arassa elektrik SUV bazarynyň isleglerini kanagatlandyrmak üçin "sport we fitnes" düşünjesine esaslanýan içki dizaýn bilen enjamlaşdyrylandyr.“Uanuan PLUS” 100 kilometrden 7,3 sekuntda tizlenýär we 458 km (NEDC) arassa elektrik gezelenç aralygyna eýe bolup, ulanyjylara şäher gatnawyny has amatly we amatly täze tejribe bilen üpjün edýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň