BYD Song Plus Hytaýda öndürilen “Flagship 2022” elektrik awtoulaglary

Önümler

BYD Song Plus Hytaýda öndürilen “Flagship 2022” elektrik awtoulaglary

BYD Song PLUS-yň adaty ýangyç görnüşi, plug-in gibrid görnüşi we arassa elektrik görnüşi bar.Sarp edijilere üç görnüşli güýç berýär.Önümiň ähli ugry 11-180,000 ýuany öz içine alýar.Bu giň adamlara gönükdirilendir: lotereýa belgilerine mätäç däl şäherler ýa-da adamlar tygşytly ýangyç görnüşini gönüden-göni saýlap bilerler, gibrid DM-i birikdirýän şäherler arassa ýangyç we elektrik energiýasy bilen DM-i görnüşini saýlap bilerler we täze energiýa sanlaryna ähmiýet berýän şäherler, EV arassa elektrik görnüşini saýlap bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt satuw nokatlary

● Awtoulag görnüşi

Song PLUS EV wersiýasy BYD Han-a meňzeş öňdäki dizaýny kabul edýär.Bu ýapyk öň panjara dizaýnynda elektrikli awtoulag duýgusy bar.Dwigateli ýoklugy sebäpli, awtoulagyň öň ýüzi howa panjarasynyň dizaýnyny saklamagyň zerurlygy ýok, aagondarhanyň sakgal görnüşiniň görnüşli hrom bilen örtülen bezegi has moda we gysga görünýär we umumy görüş duýgusy henizem bar ylym we tehnologiýa gowy duýgusy.

● Awtoulag içerki

Song PLUS EV-iň içki dizaýny markanyň aşagyndaky beýleki modellere laýyk gelýär.Simpleönekeý dizaýn adamlary aýratyn amatly edýär.Metal hrom örtük we pianino bişirmek lak bilen gabat gelýän merkezi dolandyryş paneli gaty näzik.12,8 dýuým aýlanýan ekran içerki bezegiň tehnologiki manysyny görkezýär, şeýle hem reňkli atmosfera çyrasy dizaýny bar.

● Awtoulag güýji

BYD Song PLUS EV iň ýokary kuwwaty 120kW we iň ýokary çydamlylygy 505km bolan arassa elektrik hereketlendirijisini ulanýar.

● Awtoulag giňişligi

Yzky oturgyçlaryň rahatlygy esasan arka burçunda we ýassygyň uzynlygynda görkezilýär.Synag sürüjisi, ýassygyň üstünde otyrka, tutuş budy goldap biler we bud bilen ýassygyň arasyndaky boşlugy duýmaz.Konfigurasiýa nukdaýnazaryndan öň tarapynda iki sany USB zarýad beriş porty, özbaşdak sazlanyp bilýän ýel güýji bolan iki sany kondisioner rozetkasy we ýokarsynda açylyp bilinjek panoramik asman bar we meýdany birneme uludyr, bu tutuş adama mümkinçilik berýär aýratyn güýçli geçirijilik duýgusy bilen yzky hatarda oturyň.

awtoulag bahasy
byd
byd elektrik ulagy
byd
byd
elektrik awtoulaglary
täze energiýa ulaglary
aýdym plýus

BYD Delfin parametri

Modeliň ady BYD Song PLUS EV 2021 tapawutly model BYD Song PLUS EV 2021 flagman modeli
Ulagyň esasy parametrleri
Bedeniň görnüşi: 5 gapyly 5 orunlyk ulag 5 gapyly 5 orunlyk ulag
Tigir bazasy (mm): 2765 2765
Kuwwat görnüşi: arassa elektrik arassa elektrik
Ulagyň iň ýokary güýji (kWt): 135 135
Ulagyň iň ýokary momenti (N m): 280 280
Çalt zarýad beriş wagty (sagat): 0,5 0,5
Arassa elektrik gezelenç aralygy (km): 505 505
beden
Uzynlygy (mm): 4705 4705
Ini (mm): 1890-njy ýyl 1890-njy ýyl
Boýy (mm): 1680 1680
Tigir bazasy (mm): 2765 2765
Gapylaryň sany (a): 5 5
Oturgyçlaryň sany (bölekler): 5 5
elektrik hereketlendirijisi
Motor görnüşi: Hemişelik magnit / sinhron Hemişelik magnit / sinhron
Jemi hereketlendiriji güýji (kWt): 135 135
Motoryň umumy momenti (N m): 280 280
Motorlaryň sany: 1 1
Motoryň ýerleşişi: Öň tarapy Öň tarapy
Öňki hereketlendirijiniň iň ýokary güýji (kWt): 135 135
Öňki hereketlendirijiniň iň ýokary momenti (N m): 280 280
Batareýanyň görnüşi: Lityum demir fosfat batareýasy Lityum demir fosfat batareýasy
Batareýanyň kuwwaty (kWt): 71.7 71.7
zarýad bermek usuly: çalt zarýad çalt zarýad
Çalt zarýad beriş wagty (sagat): 0,5 0,5
Çalt zarýad kuwwaty (%): 80 80
dişli guty
Dişli enjamlaryň sany: 1 1
Diş gutusy görnüşi: bir tizlikli elektrik ulagy bir tizlikli elektrik ulagy
şassi rul
Sürüji tertibi: öňdäki sürüjisi öňdäki sürüjisi
Bedeniň gurluşy: Unibody Unibody
Kuwwatly rul: elektrik kömekçisi elektrik kömekçisi
Öňki asma görnüşi: MakFerson garaşsyz asma MakFerson garaşsyz asma
Yzky asma görnüşi: Köp baglanyşykly garaşsyz asma Köp baglanyşykly garaşsyz asma
tigir tormozy
Öň tormoz görnüşi: Howalandyrylan disk Howalandyrylan disk
Yzky tormoz görnüşi: Disk Disk
Awtoulag duralgasynyň görnüşi: elektron tormoz elektron tormoz
Öňki teker aýratynlyklary: 235/50 R19 235/50 R19
Yzky tekeriň aýratynlyklary: 235/50 R19 235/50 R19
Hub materialy: alýumin garyndysy alýumin garyndysy
Tiýaçlyk teker aýratynlyklary: hiç hiç
howpsuzlyk enjamlary
Esasy / ýolagçy oturgyjy üçin howa ýassygy: Esasy ● / Wise ● Esasy ● / Wise ●
Öň / yzky howa ýassygy: Öň ● Öň ●
Öň / yzky perde howasy: Öň ● / Yzky ● Öň ● / Yzky ●
Gorag kemerini dakmazlyk üçin maslahatlar:
ISO FIX çaga oturgyç interfeýsi:
Şinanyň basyşyna gözegçilik enjamy: Ire Şinanyň basyşy Ire Şinanyň basyşy
Awtomatiki gulplama tormozy (ABS we ş.m.):
tormoz güýji
(EBD / CBC we ş.m.):
tormoz kömekçisi
(EBA / BAS / BA we ş.m.):
çekiş gözegçiligi
(ASR / TCS / TRC we ş.m.):
ulagyň durnuklylygyna gözegçilik
(ESP / DSC / VSC we ş.m.):
Paralel kömek: -
Aneoluň ugry barada duýduryş ulgamy: -
Zolakly kömekçi: -
Trafficol hereketiniň belgisini tanamak: -
Işjeň tormoz / işjeň howpsuzlyk ulgamy: -
Awtomatiki duralga:
Kömek bermek:
Dik aşak düşmek:
Awtoulagda merkezi gulplama:
uzakdaky açar:
Açarsyz başlangyç ulgamy:
Açarsyz giriş ulgamy:
Bedeniň işleýşi / konfigurasiýasy
Skylight görnüşi: ● Açyk panoramik gün şöhlesi ● Açyk panoramik gün şöhlesi
Elektrik magistraly: -
Dam örtügi:
Uzakdan başlamak funksiýasy:
Awtoulagdaky aýratynlyklar / konfigurasiýa
Rul materialy: ● deri ● deri
Ruluň ýagdaýyny sazlamak: ● ýokary we aşak ● ýokary we aşak
● öň we soň ● öň we soň
Köp wezipeli rul:
Öň / yzky awtoulag duralgasy: Öň ● / Yzky ● Öň ● / Yzky ●
Sürüji kömek wideosy: ● 360 dereje panoramik şekil ● 360 dereje panoramik şekil
Ulagyň gapdalyndaky duýduryş ulgamyny tersleşdirmek: -
Kruiz ulgamy: ● kruiz dolandyryşy ● Doly tizlikli uýgunlaşma gezelenç
Sürüji tertibi kommutasiýa: ● Standart / rahatlyk ● Standart / rahatlyk
● maşk ● maşk
● gar ● gar
● ykdysadyýet ● ykdysadyýet
Awtoulagda garaşsyz güýç interfeýsi: ● 12V ● 12V
Kompýuteriň ekrany:
LCD doly gural paneli:
LCD guralyň ululygy: ● 12.3 dýuým ● 12.3 dýuým
Gurlan sürüjilik ýazgysy:
Jübi telefony simsiz zarýad bermek funksiýasy: - ● öň hatar
oturgyç konfigurasiýasy
Oturgyç materialy: ● imitasiýa deri ● imitasiýa deri
Sürüjiniň oturgyjyny sazlamak ugry: ● Öň we yzky sazlama ● Öň we yzky sazlama
● Yzky düzediş ● Yzky düzediş
● beýikligi sazlamak ● beýikligi sazlamak
Passengerolagçy oturgyjynyň sazlanyş ugry: ● Öň we yzky sazlama ● Öň we yzky sazlama
● Yzky düzediş ● Yzky düzediş
Esasy / ýolagçy oturgyjynyň elektrik sazlamasy: Esasy ● / Wise ● Esasy ● / Wise ●
Öňdäki oturgyç funksiýalary: - Ating atingyladyş
● howa çalşygy
Elektrikli oturgyç ýady: - ● Sürüjiniň oturgyjy
Ikinji hatar oturgyçlary sazlamak ugry: ● Yzky düzediş ● Yzky düzediş
Yzky oturgyçlary nädip bukmaly: Sc kiçeldilip bilner Sc kiçeldilip bilner
Öňki / yzky merkezi goltuk: Öň ● / Yzky ● Öň ● / Yzky ●
Yzky käse eýesi:
multimediýa konfigurasiýasy
GPS nawigasiýa ulgamy:
Nawigasiýa traffigi barada maglumat görkezilýär:
Merkezi konsol LCD ekrany: LC LCD ekrana degiň LC LCD ekrana degiň
Merkezi konsol LCD ekranyň ululygy: 8 12,8 dýuým 8 12,8 dýuým
Bluetooth / Awtoulag telefony:
ses dolandyryşy: Mult Multimedia ulgamyna gözegçilik edip biler Mult Multimedia ulgamyna gözegçilik edip biler
● Dolandyrylýan nawigasiýa ● Dolandyrylýan nawigasiýa
Phone telefony dolandyryp bilýär Phone telefony dolandyryp bilýär
● Dolandyrylýan kondisioner ● Dolandyrylýan kondisioner
● Dolandyryp bolýan gün şöhlesi ● Dolandyryp bolýan gün şöhlesi
Ulaglar interneti:
Daşarky ses interfeýsi: ● USB ● USB
USB / Type-C interfeýsi: Front Öň hatarda 2 / yzky hatarda 2 Front Öň hatarda 2 / yzky hatarda 2
Gepleýjileriň sany (birlikler): ● 6 gürleýji ● 9 gürleýji
yşyklandyryş konfigurasiýasy
Pes şöhle şöhle çeşmesi: ● yşyk-diodly indikatorlar ● yşyk-diodly indikatorlar
Beýik şöhle çeşmesi: ● yşyk-diodly indikatorlar ● yşyk-diodly indikatorlar
Gündiz işleýän yşyklar:
Faralar awtomatiki usulda ýakylýar we öçýär:
Faranyň beýikligi sazlanyp bilner:
Awtoulagda daşky yşyklandyryş: Och monohrom ● köp reňkli
Windows we aýnalar
Öň / yzky elektrik penjireleri: Öň ● / Yzky ● Öň ● / Yzky ●
Penjire bir düwmäni götermek funksiýasy: ● Doly awtoulag ● Doly awtoulag
Penjire garşy çümmük funksiýasy:
Köp gatly ses geçirmeýän aýna: - ● öň hatar
Daşky aýna funksiýasy: ● Elektrik sazlamasy ● Elektrik sazlamasy
● Elektrik bukulmagy ● Elektrik bukulmagy
Mir Aýnany ýylatmak Mir Aýnany ýylatmak
The Maşyny gulplanyňyzda awtomatiki bukulmak The Maşyny gulplanyňyzda awtomatiki bukulmak
Içki arka aýna funksiýasy: El El bilen garşylyga garşy el bilen ● Awtomatiki şöhle
Yzky gapdal gizlinlik aýnasy:
Içki biderek aýna: Driving Esasy sürüjilik ýagdaýy + yşyklar Driving Esasy sürüjilik ýagdaýy + yşyklar
● engerolagçy oturgyjy + yşyklar ● engerolagçy oturgyjy + yşyklar
Yzky arassalaýjy:
kondisioner / sowadyjy
Kondisioneriň temperaturasyna gözegçilik usuly: ● awtomatiki kondisioner ● awtomatiki kondisioner
Temperatura zonasyna gözegçilik:
Yzky rozetka:
Awtoulag howasyny arassalaýjy: -
PM2.5 süzgüç ýa-da polen süzgüji:
reňk
Goşmaça beden reňki ■ Gyzyl imperator gyzyl ■ Gyzyl imperator gyzyl
■ wagt çal ■ wagt çal
■ Tähran ■ Tähran
■ Gar ak ■ Gar ak
Elýeterli içki reňkler Mawy / asman çal Mawy / asman çal

Meşhur ylym bilimleri

Sazlama nukdaýnazaryndan, “PLUS EV” aýdymy hem gaty güýçlidir.Merkezi konsol 12,8 dýuýmlyk merkezi dolandyryş ekrany bilen asylýar we elektrik aýlanmagyny goldaýar.Şeýle-de bolsa, käbir üçünji tarap APP keseligine ekrana uýgunlaşyp bilmeýär, şonuň üçin ulanyş tejribesini kämilleşdirmeli.Awtoulag nawigasiýa, ses, wideo, howa we beýleki funksiýalary üpjün edýän “DiLink” akylly tor birikdiriş ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr.Howpsuzlyk nukdaýnazaryndan doly enjamlaşdyrylan, işjeň tormozlamak, ýol hereketiniň belgisini tanamak, öň we arka çaknyşma duýduryşy we beýleki funksiýalar bilen enjamlaşdyrylan, kömekçi sürüjilik ulgamynda-da gaty güýçlidir.Diňe 360 ​​derejeli panoramik şekiliň we tersine gapdal duýduryş ulgamynyň amaly funksiýalaryna eýe bolman, eýsem aç-açan şassi bilen hem üpjün edilendir.Ösen funksiýalar.
 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň