Tesla ilkinji gezek BYD bilen birleşdi we nemes zawodynyň pyçak batareýalary bilen enjamlaşdyrylan Model Y öndürip başlandygy habar berildi.

habarlar

Tesla ilkinji gezek BYD bilen birleşdi we nemes zawodynyň pyçak batareýalary bilen enjamlaşdyrylan Model Y öndürip başlandygy habar berildi.

Germaniýanyň Berlinde ýerleşýän “Tesla” super zawody bilen enjamlaşdyrylan “Model Y” yzky hereketlendiriji esasy wersiýasyny öndürip başladyBYDbatareýalary.Tesla ilkinji gezek Hytaýyň batareýa markasyny ulandy, şeýle hem Tesla tarapyndan LFP (litiý demir fosfat) batareýalaryny ulanan ilkinji elektrik ulagydyr.

Tesla ilkinji gezek BYD bilen birleşdi we nemes zawodynyň pyçak batareýalary bilen enjamlaşdyrylan Model Y öndürip başlandygy habar berildi.
Bu Model Y esasy wersiýasynda, batareýasynyň kuwwaty 55 kWt we gezelenç aralygy 440 kilometre barabar BYD-iň pyçakly batareýa tehnologiýasy ulanylýar.“IT Home”, munuň tersine, Hytaýdaky Şanhaý zawodyndan Europeewropa eksport edilen “Model Y” esasy wersiýasynyň batareýa kuwwaty 60 kWt we gezelenç aralygy 455 kilometre barabar bolan Ningde LFP batareýasyny ulanýandygyny gördi.Ikisiniň arasyndaky esasy tapawut, BYD-iň pyçak batareýasynyň has ýokary howpsuzlyk we energiýa dykyzlygy bolup, agramyny we çykdajylaryny azaldyp, gönüden-göni beden gurluşyna gurnalyp bilner.

“Tesla” nemes zawody, şeýle hem bedeniň berkligini we durnuklylygyny ýokarlandyryp, “Model Y” -yň öň we yzky çarçuwalaryny bir wagtyň özünde guýmak üçin innowasion guýma tehnologiýasyny kabul etdi.“Tesla” -nyň baş direktory Elon Musk bir wagtlar bu tehnologiýany awtoulag önümçiliginde öwrülişik üçin diýip atlandyrdy.
0778-1e57ca26d25b676d689f370f805f590a

Häzirki wagtda Tesla German fabrigi Model Y öndürijilik wersiýasyny we uzak aralyk görnüşini öndürdi.BYD batareýalary bilen enjamlaşdyrylan Model Y esasy wersiýasy bir aýyň içinde gurnama setirinden çykyp biler.Bu, şeýle hem, “Tesla” -nyň has köp sarp edijini özüne çekmek üçin Europeanewropa bazarynda has köp saýlaw we bahalaryň üýtgemegini üpjün etjekdigini aňladýar.

Hasabata görä, Tesla häzirki wagtda Hytaý bazarynda BYD batareýalaryny ulanmak meýilnamasy ýok we henizem esasan batareýa üpjünçisi hökmünde CATL we LG Chem-ä bil baglaýar.Şeýle-de bolsa, Tesla dünýäde önümçilik kuwwatyny we satuwyny giňeldýärkä, batareýa üpjünçiliginiň durnuklylygyny we dürlüligini üpjün etmek üçin geljekde has köp hyzmatdaş bilen gatnaşyk gurup biler.


Iş wagty: Maý-05-2023