Şanhaý şäher partiýasynyň komitetiniň sekretary Elon Musk bilen duşuşýar

habarlar

Şanhaý şäher partiýasynyň komitetiniň sekretary Elon Musk bilen duşuşýar

1-nji iýunda Şanhaý şäher partiýasynyň komitetiniň sekretary Çen Jining Teslanyň baş direktory Elon Musk we partiýasy bilen duşuşdy.Duşuşyga şäher ýolbaşçylary Çang Wei, Çen Jinşan we Li Çeng hem gatnaşdy.

Çen Jining Şanhaýyň ykdysady we sosial ösüşiniň degişli ýagdaýy bilen tanyşdyrdy.Ol: “Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň 20-nji milli gurultaýy Hytaýyň geljekdäki ösüşi üçin strategiki ýerleşdirdi.Hytaý stilindäki döwrebaplaşdyryş, köp ilatly modernizasiýa, ähli adamlar üçin umumy abadançylygy döwrebaplaşdyrmak, maddy siwilizasiýany we ruhy siwilizasiýany utgaşdyrýan modernizasiýa we adam bilen tebigatyň sazlaşygy bolan modernizasiýa. ”Garmonly ýaşamagyň döwrebaplaşdyrylmagy parahatçylykly ösüşiň döwrebaplaşdyrylmagydyr. ”

6382124513982247382405435Çen Jining şeýle hem: “Hytaýyň merkezi ykdysady şäheri we özgertmeleriň we açylmagyň serhet penjiresi hökmünde Şanhaý ýokary derejeli açyşy aç-açan çuňlaşdyrar, halkara ýokary ykdysady we söwda düzgünleri bilen işjeň baglanyşar we bazar döretmegi dowam etdirer- gönükdirilen, kanuna esaslanýan we halkara birinji derejeli iş gurşawy., Şanhaýda global kärhanalary ösdürmek üçin uzak möhletli durnukly, täsirli we amatly hyzmat çäreleri we syýasaty üpjün etmek. "

Çen Jining şeýle hem: “Teslanyň Şanhaýda hyzmatdaşlygyny ösdürdi.Şanhaýda maýa goýumlaryny we iş ýerlerini ýokarlandyrmak üçin döwrebaplaşdyryş gurluşygy, şäher ýaşyl we pes uglerodly ösüş, senagaty özgertmek we döwrebaplaşdyrmak ýaly mümkinçiliklerden peýdalanmak üçin hoş geldiňiz.Hyzmatdaşlygy çuňlaşdyryň, Şanhaýa has köp täze önümler, täze tehnologiýalar we täze hyzmatlar getiriň we tehnologiýany has gowy durmuşa hyzmat ediň. "

Elon Musk Teslanyň täze energiýa ulaglarynyň, täze energiýa saklaýyş we beýleki kärhanalaryň ösüşi bilen tanyşdyrdy.Şanhaý Gigafabriginiň üstünliklerinden tolgundy.Greenaşyl we pes uglerodly ösüş üçin pursatdan peýdalanyp, uglerody azaltmak boýunça täze hyzmatdaşlygy giňeltdi we bazaryň täze zerurlyklaryny kanagatlandyrmak we pikirler barada gürleşmek üçin Şanhaý bilen dürli ugurlarda hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagy umyt edip, täze ýaşyl önümleri döretdi. Hytaý bazaryna we dünýä bazaryna has gowy hyzmat ediň.


Iş wagty: Iýun-02-2023