Musk: Teslanyň öz-özüni sürmek we elektrik awtoulag tehnologiýasyna ygtyýarnama bermek isleýär

habarlar

Musk: Teslanyň öz-özüni sürmek we elektrik awtoulag tehnologiýasyna ygtyýarnama bermek isleýär

“Tesla” -nyň baş direktory Musk, “Tesla” -nyň beýleki awtoulag öndürijilerine “Awtopilot”, “Öz-özüňi sürmek” (FSD) awtonom hereketlendiriş we elektrik ulagy tehnologiýalaryny ygtyýarlandyrmak üçin açykdygyny aýtdy.

2014-nji ýyldan başlap, Tesla ähli patentlerini “açyk çeşme” açjakdygyny mälim etdi.Golaýda, GM-iň baş direktory Meri Barra Teslanyň EV-lerde öňdebaryjydygyny tassyklaýan makalasynda "Autopilot / FSD ýa-da beýleki Teslas-a beýleki kärhanalara ygtyýarnama bermekden hoşal" -diýdi.tehnologiýasy ”atly mowzuk açdy.

6382172772528295446930091

Daşary ýurt habar beriş serişdeleri Muskyň beýleki kompaniýalaryň sürüjilerine kömek ulgamlaryna kembaha garap biler diýip hasaplaýarlar.“Tesla” -nyň “Awtopiloty” hakykatdanam gowy, ýöne “GM” -iň “Supercruise” we “Ford's Blue Cruise”.Şeýle-de bolsa, käbir kiçi awtoulag öndürijilerinde sürüjä kömek ulgamlaryny ösdürmek üçin geçirijilik giňligi ýok, şonuň üçin bu olar üçin gowy wariant.

FSD barada aýdylanda bolsa, daşary ýurt habar beriş serişdeleri hiç bir kärhana häzirki FSD beta wersiýasy bilen gyzyklanmaz diýip hasaplaýarlar.Teslanyň FSD-i henizem kämilleşdirmeli, hatda kadalaşdyryjy soraglara-da sezewar bolýar.Şol sebäpli beýleki awtoulag öndürijileri FSD-e garaşyp-garaşyp bilerler.

“Tesla” -nyň elektrik ulagy tehnologiýasy barada aýdylanda bolsa, daşary ýurt habar beriş serişdeleri has köp awtoulag öndürijileriniň, esasanam elektrik ulaglarynda yzda galanlaryň bu tehnologiýalary ulanyp biljekdigini görmek isleýär.“Tesla” -nyň batareýa paketiniň dizaýny, hereketlendiriji we awtoulag elektronikasy senagatda öňdebaryjydyr we bu tehnologiýalary ulanýan has köp awtoulag öndürijisi ABŞ-da we bütin dünýäde elektrikleşdiriş geçişini çaltlaşdyryp biler.

“Ford”, “Tesla” tarapyndan döredilen NACS zarýad standartyny kabul etmek üçin Tesla bilen işleşýär.“Tesla” bilen “Ford” -yň arasyndaky hyzmatdaşlyk “Tesla” bilen beýleki awtoulag öndürijileriniň arasynda göni hyzmatdaşlygyň mümkinçiligini açdy.2021-nji ýyldan başlap, Musk beýleki awtoulag öndürijileri bilen öz-özüni dolandyrmak tehnologiýasyna ygtyýarnama bermek barada deslapky gepleşikleriň geçirilendigini aýtdy, ýöne çekişmeler şol wagt hiç hili netije bermedi.

 


Iş wagty: Iýun-07-2023