Birinji çärýekde Hytaýdaky awtoulaglaryň bazardaky paýy üç esse artdy

habarlar

Birinji çärýekde Hytaýdaky awtoulaglaryň bazardaky paýy üç esse artdy

Hytaýdan Germaniýa eksport edilen elektrik ulaglarynyň bazardaky paýy şu ýylyň birinji çärýeginde üç esse artdy.Daşary ýurt habar beriş serişdeleri, çalt ösýän hytaýly kärdeşleri bilen yzarlamak üçin göreşýän nemes awtoulag kompaniýalary üçin aladalandyryjy tendensiýa diýip hasaplaýarlar.

Germaniýanyň statistika gullugynyň 12-nji maýda beren habaryna görä, ýanwar-mart aýlarynda Germaniýa getirilen elektrik ulaglarynyň 28 göterimi Hytaý, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 7,8 göterim boldy.

Hytaýda, “Volkswagen” we beýleki global awtoulag öndürijileri, globallaşan dünýä markalaryny hökmany suratda galdyryp, elektrikleşdirmegiň çaltlaşmagy bilen ädim ätmek üçin göreşýärler.

Birinji çärýekde Hytaýdaky awtoulaglaryň bazardaky paýy üç esse artdy
Germaniýanyň statistika gullugy: "Gündelik durmuş üçin köp önüm, şeýle hem energiýa geçişi üçin önümler Hytaýdan gelýär" -diýdi.
1310062995
Mysal üçin, şu ýylyň birinji çärýeginde Germaniýa getirilen noutbuklaryň 86 göterimi, smartfonlaryň we telefonlaryň 68 göterimi we litiý-ion batareýalarynyň 39 göterimi Hytaýdan geldi.

2016-njy ýyldan bäri Germaniýanyň hökümeti Hytaýdan strategiki bäsdeşi we iň uly söwda hyzmatdaşy hökmünde barha aladalanýar we ikitaraplaýyn gatnaşyklara täzeden baha berlende garaşlylygy azaltmak üçin birnäçe çäreleri işläp düzýär.

DIW instituty tarapyndan dekabr aýynda geçirilen gözlegde Germaniýanyň we tutuş Europeanewropa Bileleşiginiň seýrek topraklaryň 90 göteriminden gowragyny üpjün etmek üçin Hytaýa baglydygy anyklandy.Elektrik ulaglary üçin seýrek topraklar möhümdir.

Nemes ätiýaçlandyryjysy Allianzyň geçiren barlaglaryna görä, Hytaýda öndürilen elektrik awtoulaglary Europeanewropaly syýasatçylar hereket etmese, 2030-njy ýyla çenli ýylda 7 milliard ýewro ýitirmek mümkinçiligi bolan Europeanewropaly awtoulag öndürijileri üçin iň uly howp döredýär.Girdejiler, ykdysady önümde 24 milliard ýewrodan gowrak ýa-da EUB jemi içerki önüminiň 0,15 göterimini ýitirdi.

Hasabatda Hytaýdan getirilýän awtoulaglara ikitaraplaýyn nyrhlar girizmek, batareýa materiallaryny we tehnologiýalaryny ösdürmek üçin has köp iş etmek we hytaý awtoulag öndürijilerine Europeewropada awtoulag öndürmäge rugsat bermek arkaly kynçylyklaryň çözülmelidigi öňe sürülýär.(sintezi düzmek)


Iş wagty: 15-2023-nji maý