Hytaýyň täze energiýa ulaglary “global derejede” hereketini dowam etdirýär.

habarlar

Hytaýyň täze energiýa ulaglary “global derejede” hereketini dowam etdirýär.

Hytaýyň täze energiýa ulaglary “global derejede” hereketini dowam etdirýär.
Täze energiýa ulaglary (NEV) häzirki wagtda näderejede meşhur?133-nji Hytaý import we eksport ýarmarkasynda ilkinji gezek NEV we akylly birikdirilen ulag sergi meýdançasynyň goşulmagyndan görmek bolýar.Häzirki wagtda Hytaýyň NEV-ler üçin “global gidýän” strategiýasy gyzgyn tendensiýa.

Hytaý awtoulag öndürijiler birleşigi tarapyndan ýaýradylan iň soňky maglumatlara görä, şu ýylyň mart aýynda Hytaý 78,000 NEV eksport edip, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 3,9 esse köpeldi.Şu ýylyň birinji çärýeginde Hytaý 248,000 NEV eksport etdi, bu 1,1 esse artdy we “gowy başlangyç” boldy.Belli bir kompaniýalara seredeniňde,BYDJanuaryanwar-mart aýlarynda 43,000 ulag eksport etdi, bu geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 12,8 esse köpeldi.NEV bazaryndaky täze oýunçy Neta hem eksportda çalt ösüş gazandy.Taýland bazaryndaky fewral aýyndaky arassa elektrik ulagy hasaba alyş sanawyna görä, Neta V sanawda ikinji orunda durýar, 1,254 ulag hasaba alyndy, bir aýda 126% ýokarlandy.Mundan başga-da, 21-nji martda Guanç Guangzhououdaky Nansha portundan eksport üçin 3600 Neta awtoulagy satuwa çykaryldy we Hytaýyň täze awtoulag öndürijileriniň arasynda eksportyň iň uly toplumy boldy.

29412819_142958014000_2_ 副本

Hytaý awtoulag öndürijiler birleşiginiň baş inereneriniň orunbasary Su Haidong, China Economic Times gazetine beren interwýusynda Hytaýyň NEV bazarynyň ösüşiniň birinji çärýekden bäri güýçli bolandygyny, esasanam eksportyň güýçli ösüşi bilen, gowy tendensiýany dowam etdirýändigini aýtdy. geçen ýyl.

Gümrük maglumatlary Hytaýyň awtoulag eksportynyň 2022-nji ýylda 3,11 million ulaga ýetendigini, ilkinji gezek dünýäde ikinji orunda durýan awtoulag eksportçysy bolmak bilen Germaniýadan öňe geçip, taryhy belentlige ýetendigini görkezýär.Şolaryň arasynda Hytaýyň NEV eksporty 679,000 ulaga ýetdi, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilende 1,2 esse köpeldi.2023-nji ýylda NEV eksportynyň güýçli ösüş tendensiýasynyň dowam etmegine garaşylýar.

Su Haýdongyň pikirine görä, birinji çärýekde täze energiýa ulaglarynyň eksportynyň “gyzyl açylmagynyň” iki esasy sebäbi bar.

Birinjiden, halkara bazarynda hytaý markalaryna uly isleg bar.Soňky ýyllarda Hytaýyň täze energiýa ulaglary ulgamlaşdyrmakda we masştabda artykmaçlyklaryndan doly peýdalandy, daşary ýurt önüm bukjalaryny yzygiderli baýlaşdyrdy we halkara bäsdeşlik ukybyny yzygiderli ýokarlandyrdy.

Ikinjiden, Tesla ýaly bilelikdäki kärhana markalarynyň hereketlendiriji täsiri möhümdir.Teslanyň Şanhaý super zawodynyň 2020-nji ýylyň oktýabr aýynda doly ulag eksport edip başlandygy we 2021-nji ýylda takmynan 160,000 ulag eksport edip, Hytaýyň ýylyň dowamynda täze energiýa ulaglarynyň eksportynyň ýarysyna goşant goşandygy habar berildi.2022-nji ýylda Tesla Şanhaý Super Zawody jemi 710,000 ulag iberdi we Hytaý engerolagçy Awtoulag Birleşiginiň habaryna görä, zawod 271,000-den gowrak ulag daşary ýurt bazarlaryna eksport etdi, içerki önümler bolsa 440,000 ulag.

Täze energiýa ulaglarynyň birinji çärýeginde eksport maglumatlary Şençzheneni öňdäki hatara çykardy.Şençzhenen gümrük statistikasyna görä, ýanwar-fewral aýlarynda Şençzhenen portunyň üsti bilen täze energiýa ulaglarynyň eksporty 3,6 milliard ýuandan geçdi, bu bolsa geçen ýyl takmynan 23 esse ýokarlandy.

Ksu Haýdongyň pikiriçe, Şençzhenen şäherinde täze energiýa ulaglarynyň eksport ösüş depgini täsirli we BYD-iň goşandyny hasaba almaly däldir.2023-nji ýyldan bäri diňe bir BYD-iň awtoulag satuwy ösmegini dowam etdirmek bilen çäklenmän, awtoulag eksportynyň mukdary hem güýçli ösüşi görkezdi we Şençzheneniň awtoulag eksport pudagynyň ösmegine itergi berdi.
Soňky ýyllarda Şençzheneniň awtoulag eksportyna uly ähmiýet berendigi düşünilýär.Geçen ýyl Şençzhenen awtoulag eksporty üçin Xiaomo halkara logistika portuny açdy we awtoulag daşamak ugurlaryny döretdi.Şanhaý portundaky geçiriş arkaly awtoulaglar Europeewropa iberildi we awtoulag gatnawçylarynyň işini üstünlikli giňeltdi.

Şu ýylyň fewral aýynda Şençzhenen “Şençzhenen şäherinde täze energiýa awtoulag senagaty zynjyrynyň ýokary hilli ösüşi üçin maliýe goldawy barada pikirler” çap etdi we daşary ýurtlara gidýän täze energiýa ulag kompaniýalaryna goldaw bermek üçin birnäçe maliýe çärelerini hödürledi.

BYD 2021-nji ýylyň maý aýynda Norwegiýany daşary ýurtly ýolagçy awtoulag biznesi üçin ilkinji synag bazary hökmünde ulanyp, “engerolagçy awtoulag eksporty” meýilnamasyny resmi taýdan yglan etdi.Bir ýyldan gowrak ösüşden soň, BYD-iň täze energiýa ýolagçy awtoulaglary Japanaponiýa, Germaniýa, Awstraliýa we Braziliýa ýaly ýurtlara girdi.Onuň aýak yzy dünýäniň 51 ýurduny we sebitini öz içine alýar we 2022-nji ýylda täze energiýa ýolagçy awtoulaglarynyň umumy eksport mukdary 55 000-den geçdi.

17-nji aprelde BAIC toparynyň baş müdiri Zhangan Siýong 2023-nji ýyldaky “Täze döwür” awtoulag halkara forumynda we awtoulag ýarymgeçiriji senagaty sammitinde 2020-nji ýyldan 2030-njy ýyla çenli Hytaýyň awtoulag eksportynyň ösüşi üçin möhüm döwür boljakdygyny aýtdy.Täze energiýa ulaglarynyň ýolbaşçylygyndaky Hytaýyň garaşsyz markalary Europeewropa we Amerika ýaly ýokary ösen ýurtlara we sebitlere eksportyny artdyrar.Söwda paýyny giňeltmek, ýerli zawodlara maýa goýumlaryny artdyrmak, bölekleriň ýerleşişi we amallar üçin maýa goýumlary goýlar.Täze energiýa ulaglary pudagy ep-esli ösüşi başdan geçirýärkä, köpmilletli awtoulag kompaniýalarynyň täze energiýa tarap öwrülmegine we Hytaýyň täze energiýa awtoulag senagatynyň bäsdeşlik ukybyny hasam ýokarlandyryp, Hytaýda lokalizasiýa we maýa goýumlaryna ünsi jemlemeli.

"Hytaý markalarynyň daşary ýurt bazarynda ykrar edilmeginiň yzygiderli gowulaşmagy bilen Hytaýyň täze energiýa ulaglarynyň eksporty geljekde güýçli depgini saklar diýlip garaşylýar."


Iş wagty: Aprel-19-2023