“Hytaý elektrik batareýasy senagatynyň ýokary hilli ösüş hasabaty” çap edildi

habarlar

“Hytaý elektrik batareýasy senagatynyň ýokary hilli ösüş hasabaty” çap edildi

9-njy iýunda öýlän Yibin halkara konwensiýa we sergi merkezinde 2023-nji ýyldaky Bütindünýä energiýa batareýasynyň konferensiýasynyň esasy forumy geçirildi.Esasy forumda “Hytaýyň elektrik batareýa senagatynyň ýokary hilli ösüşi barada hasabat” (mundan beýläk “Hasabat” diýilýär) çap edildi.Hytaýyň awtoulag elektrik batareýasy senagaty innowasiýa bileleşiginiň başlygy Dong Yangang ýörite çykyş etdi.

“Hasabat” Hytaýyň dünýädäki iň uly täze energiýa ulaglary bazaryna öwrülendigini, Hytaýyň batareýa senagatynyň global bäsdeşlik artykmaçlygyny döredendigini, elektrik batareýalarynyň tehniki derejesiniň umuman dünýä derejesine ýetendigini we senagat ekosistemasynyň barha artýandygyny görkezýär. ajaýyp.
2022-nji ýylda meniň ýurdumda täze energiýa ulaglarynyň öndürilişi we satuwy degişlilikde 7.058 million we 6,887 million bolar, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilende degişlilikde 96,9% we 93,4% ýokarlanar.Önümçilik we satuw yzygiderli 8 ýyl dünýäde birinji ýerde durýar we pudak çalt ösüş gazandy.
Täze energiýa ulaglary bilen hereket edýän terminal batareýalaryna bolan isleg güýçli.2022-nji ýylda kuwwatly batareýalary öndürmek we satmak degişlilikde 545,9 GWt we 465.5 GWt bolar, bu bolsa geçen ýyl degişlilikde 148,5% we 150,3% ýokarlanar.Dünýäniň ilkinji on kompaniýasynyň arasynda Hytaýyň batareýa kompaniýalary 6 orny eýeleýär, bazardaky paýyň 60% -den gowragyny emele getirýär we CATL we BYD ýaly senagat ýeke-täk kompaniýalaryny ösdürip ýetişdirdi.Üçünji batareýanyň we litiý demir fosfat ulgamynyň energiýa dykyzlygy dünýäde öňdebaryjy derejä ýetdi.Esasy material senagaty zynjyry doly, we batareýany gaýtadan işlemek, kaskad ulanmak we material täzeden dikeldiş önümçilik zynjyry kem-kemden gowulaşýar.

微 信 截图 _20230612171351
“Hasabat” Hytaýyň energiýa batareýa pudagynyň ýokary hilli ösüşiniň esasy pursatlaryna ünsi jemläp, täze energiýa ulaglary syýasatyny üznüksiz ösdürmegiň zerurlygy, senagat zynjyrynyň we üpjünçiliginiň howpsuzlygyny we durnuklylygyny berkitmegiň zerurlygy barada gözleg geçirdi. zynjyry we elektrik batareýalary boýunça halkara hyzmatdaşlygy güýçlendirmek zerurlygy..
Countryurdumyň elektrik batareýa pudagynyň has ýokary hilli ösüşini öňe sürmek üçin “Hasabat”, şeýle hem, batareýa ulgamynyň tutuş ömrüniň dowamynda howpsuzlyk kepillendiriş ulgamyny gurmagy, uglerod aýak yzlaryny hasaba almagyň usullaryny öwrenmegi we pudagy döretmegi maslahat berýär. jemgyýetçilik hyzmat platformasy we elektrik batareýalarynyň we esasy materiallaryň intellektual eýeçilik hukugy töwekgelçiligi boýunça gözlegler, elektrik batareýasynyň öýjük aýratynlyklarynyň we ululyklarynyň standartlaşdyrylmagyna kömek edýär, gaýtadan işlemekden gaýtadan işlemäge çenli ýapyk ulgamyň döredilmegine kömek edýär we arkaýyn we akylly maýa goýumlaryny artdyrýar. iri önümçilik tehnologiýasy we enjamlary.
"Hytaýyň batareýa pudagy dünýäde öňdebaryjy pudakdyr we biz öz meýilnamalarymyzy düzmeli".Dong Yangang, gowy meýilnamanyň pudagy ösdürmek üçin möhümdigine ynanýar.Bu maksat bilen, Hytaý Awtoulag Energiýasy Batareýasy Senagat Innowasiýa Bileleşigi, elektrik batareýasynyň ösüş masştabynyň çaklamalaryna, elektrik batareýalaryna bolan islegiň çaklamasyna gönükdirilen “Elektrik batareýalarynyň aýlaw ykdysadyýeti boýunça gözleg hasabatyny” başlady. 2030, täze batareýalaryň statistik maglumatlaryny jemlemek, ýyllyk birleşýän ösüş kanunyna laýyklykda pudagyň çylşyrymly ösüş modeli boýunça gözleg geçirmek arkaly, elektrik batareýalarynyň tegelek ykdysadyýetiniň ösüşi we çeşmeleriň deňagramlylygy we ş.m. täze energiýa ulaglary senagaty, täze energiýa ulaglaryny, güýç batareýalaryny, ýokary akymly katod materiallaryny we esasy litiý, nikel, kobalt we marganes metallaryny çykarmak, 2030-njy ýyla çenli ösüş çaklamasy we ş.m. elektrik batareýasynyň ösmegine kömek eder.


Iş wagty: Iýun-12-2023