Awstraliýa elektrik ulagynyň kabul edilmegini öňe sürmek üçin täze ulag zyňyndy standartlaryny girizer

habarlar

Awstraliýa elektrik ulagynyň kabul edilmegini öňe sürmek üçin täze ulag zyňyndy standartlaryny girizer

Awstraliýa 19-njy aprelde kabul edilmegine goldaw bermek üçin ulag serişdeleriniň zyňyndylarynyň täze standartlaryny girizjekdigini habar berdielektrik ulaglary, elektrik ulagyň aralaşmagy nukdaýnazaryndan beýleki ösen ýurtlara ýetmek maksady bilen.
Geçen ýyl Awstraliýada satylan awtoulaglaryň diňe 3,8% -i elektrik bolup, Angliýa we Europeewropa ýaly beýleki ösen ýurtlardan ep-esli yzda, elektrik ulaglary degişlilikde umumy satuwyň 15% we 17% -ini tutýar.
Awstraliýanyň Energetika ministri Kris Bowen metbugat ýygnagynda ýurduň täze milli elektrik ulagy strategiýasynyň ulagyň işleýän wagtynda näçe hapalanjakdygyny ýa-da CO2-iň näçe çykaryljakdygyny kesgitlän ýangyç tygşytlaýyş standartyny girizjekdigini habar berdi. .Bowen "uelangyç tygşytlaýan we elektrikli ulaglar has arassa we iş çykdajylary has pes we şu günki syýasat awtoulag eýeleri üçin ýeňiş" -diýdi.Jikme-jiklikleriň ýakyn aýlarda tamamlanjakdygyny hem sözüniň üstüne goşdy."Fuelangyç tygşytlylygy standarty öndürijilerden Awstraliýa has amatly elektrik ulaglaryny eksport etmegini talap eder."
09h00ftb
Awstraliýa, Russiýadan başga, öndürijileri has köp elektrik we nol goýberýän ulaglary satmaga höweslendirýän ýangyç tygşytlylyk standartlaryny ösdürmeýän ýa-da işlemeýän ýeke-täk ösen ýurt.Bowen, Awstraliýanyň täze awtoulaglarynyň EUB-den 40%, ABŞ-daky awtoulaglardan 20% köp sarp edýändigini aýtdy.Gözlegler, ýangyç tygşytlylyk ülňüleriniň girizilmegi ulagyň eýelerine ýylda AUD 519 (349 ABŞ dollary) tygşytlap biljekdigini görkezýär.
Awstraliýanyň Elektrik ulaglary geňeşi (EVC) bu çäräni gutlady, ýöne Awstraliýanyň häzirki zaman dünýäsine laýyk gelýän standartlary girizmelidigini aýtdy.EVC-iň baş direktory Behyad Jafari: "Hereket etmesek, Awstraliýa köne we ýokary zyňylýan ulaglar üçin zyňylýan ýer bolar" -diýdi.
Geçen ýyl Awstraliýa hökümeti elektrik ulagynyň satuwyny ýokarlandyrmak üçin ulagyň uglerod zyňyndylary baradaky täze düzgünleriň meýilnamalaryny yglan etdi.Geçen ýyl saýlawda klimat syýasatyny üýtgetmegi wada berip, ýeňiş gazanan Awstraliýanyň premýer-ministri Entoni Albanese elektrik ulaglaryna salgytlary azaltdy we Awstraliýanyň uglerod zyňyndylaryny 2030-njy ýyla çenli azaltmak maksadyny 2005-nji ýyldakydan 43% peseldi.


Iş wagty: 20-nji aprel-2023-nji ýyl